Sukcesywne dostawy okularów ochronnych i ubrań ochronnych Scrubs na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części: Część 1: Dostawa okularów ochronnych Część 2: Dostawa ubrań ochronnych Scrubs

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy okularów ochronnych i ubrań ochronnych Scrubs na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części: Część 1: Dostawa okularów ochronnych Część 2: Dostawa ubrań ochronnych Scrubs
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy okularów ochronnych i ubrań ochronnych Scrubs na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części: Część 1: Dostawa okularów ochronnych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 dotyczący – OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY – Część 1, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. Część 2: Dostawa ubrań ochronnych Scrubs, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 dotyczący – OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY – Część 2, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18142000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną