Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, wymienionych w Załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 2. Szczegółowe warunki zamówienia określa Załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy. 3. W przypadku zamiaru samodzielnego wykonania zamówienia, Wykonawca musi posiadać upoważnienie udzielone przez producenta oprogramowania Oracle do świadczenia Asysty Technicznej w Polsce dla całego asortymentu produktów Oracle, natomiast w przypadku zamiaru zlecenia wykonania usługi podwykonawcom, muszą być oni upoważnieni przez producenta oprogramowania Oracle do świadczenia usług Asysty Technicznej w Polsce dla całego asortymentów produktów Oracle.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną