Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej, budowa murów oporowych, schodów terenowych, oświetlenia terenu z zagospodarowaniem terenu na części nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2, 1319/4, 1318/2, 1319/5 i 1321/1 położonych w Białymstoku przy ul. Białówny 11 oraz rozbiórka istniejących murów oporowych, schodów terenowych i pochylni, na nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2 położonej w Białymstoku przy ul. Białówny 11.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-12-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej, budowa murów oporowych, schodów terenowych, oświetlenia terenu z zagospodarowaniem terenu na części nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2, 1319/4, 1318/2, 1319/5 i 1321/1 położonych w Białymstoku przy ul. Białówny 11 oraz rozbiórka istniejących murów oporowych, schodów terenowych i pochylni, na nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2 położonej w Białymstoku przy ul. Białówny 11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej, budowa murów oporowych, schodów terenowych, oświetlenia terenu z zagospodarowaniem terenu na części nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2, 1319/4, 1318/2, 1319/5 i 1321/1 położonych w Białymstoku przy ul. Białówny 11 oraz rozbiórka istniejących murów oporowych, schodów terenowych i pochylni, na nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2 położonej w Białymstoku przy ul. Białówny 11. 2. Zakres robót: Zgodnie z Decyzją Nr 74/2016 z 20.01.2016 r. pozwolenia na budowę, Pozwoleniem MKZ.4125.81.2018 z 23.07.2018 r. na prowadzenie robót w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, Decyzją WPN.6401.218.2015.MC z 30.05.2018 r., projektem budowlanym i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego opisu. 1) roboty ogólnobudowlane: Budynek przychodni lekarskiej powstał w latach 50 - tych XX wieku. Położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej w ścisłym centrum Białegostoku. Budynek posiada 2 piętra i jest częściowo podpiwniczony. W budynku znajdują się funkcje użyteczności publicznej: na parterze i I piętrze przychodnie lekarskie z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i sanitarnymi, na II piętrze Departament Urbanistyki Urzędu Miasta, w części piwnic pomieszczenia schronu z archiwum oraz węzłem c.o. Głównym zadaniem jest termomodernizacja budynku, dobudowanie wiatrołapu od strony podwórka z miejscami postojowymi, przebudowa głównej strefy wejścia do budynku od strony ulicy Białówny tj. tarasu, schodów zewnętrznych, pochylni, studzienek oraz uporządkowanie zieleni tj. nasadzenia i zasianie trawy. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych: Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na części nieruchomości o nr ewid. gr. 1321/2, 1319/4, 1318/2, 1319/5, 1321/1 w obrębie 11 - Śródmieście Miasta Białegostoku przy ul. Białówny 11. Podstawowe parametry budynku po rozbudowie: • budynek 3 - kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. • powierzchnia zabudowy - 980,67 m2, • powierzchnia użytkowa - 2607,74 m2, w tym: piwnice - 403,88 m2; parter - 773,56 m2; I piętro - 709,71 m2; II piętro - 720,59 m2; Kubatura brutto - 110779,62 m3; Wysokość budynku - 11,95 m; Uwagi: W cenie oferty należy skalkulować wykonanie budek dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną i Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska WPN.6401.218.2015.MC z 30.05.2018 r. 2) zagospodarowanie terenu. Przewiduje się w strefie wejściowej utwardzony taras otoczony murkami oporowymi, schody terenowe i pochylnie z nawierzchnią z płyty granitowej oraz kostki brukowej granitowej. Od strony podwórza w strefie wejścia należy wykonać nawierzchnię utwardzoną kostką brukową betonową. Od strony dojazdu przy istniejącym parkingu wykonać opaskę wzdłuż ściany budynku z kostki brukowej betonowej. Od strony dojazdu przy bocznym wejściu przebudować studzienki przy oknach doświetlających piwnice. Teren wyposażony będzie w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice tarasu oraz wycinkę 3 drzew i nasadzenia drzew i krzewów, zasianie trawy. Zakres robót obejmuje również pielęgnację zieleni. Dane metryczne nawierzchni po przebudowie: • powierzchnia zabudowy - 980,67 m2; • powierzchnia utwardzona -1939,90 m2; w tym: • płyta granitowa regularna 90x40x6 cm - 409,42 m2; • kostka granitowa gr. 8 cm - 45,67 m2; • kostka betonowa gr. 6 cm - 81,11 m2; • istniejąca kostka betonowa do zachowania - 1403,70 m2; • obrzeża trawnikowe granitowe 8x25 cm - 54,00mb; • obrzeża trawnikowe betonowe 8 x30 cm - 44,00 mb; • powierzchnia zielona 685,33 m2; w tym: • nawierzchnia trawiasta - 550,12 m2; • nawierzchnia wyściółkowana - 135,21 m2; 3) branża sanitarna: Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sanitarnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Białówny 11 w Białymstoku. Roboty mają na celu poprawę efektywności energetycznej. Zakres szczegółowy robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: • instalacja centralnego ogrzewania; • instalacja kolektorów słonecznych; • instalacja kanalizacji deszczowej - część doziemna; Uwagi: Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki, za zajęcie pasa drogowego, za kamerowanie doziemnej kanalizacji, sporządzić inwentaryzację geodezyjną w 2 egz. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonywać przeglądów i konserwacji wszystkich instalacji zgodnie z zaleceniami producenta przez okres trwania gwarancji. 4) branża elektryczna: Zakres robót elektrycznych do wykonania objętych zamówieniem: • demontaż opraw oświetleniowych i urządzeń na elewacji budynku, demontaż instalacji odgromowej i wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektową; • wykonanie instalacji elektrycznej i technologicznej dla układu solarnego; • wykonanie oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia terenu oraz zasilanie szlabanu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2, 2) zamawiający informuje, że budynek w trakcie rozbudowy i wykonywania robót budowlanych będzie użytkowany. Należy przewidzieć i skosztorysować roboty które będą wykonywane po godzinach pracy i w nocy, 3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) tablicy informacyjnej, której format i treść muszą być zgodne z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r. Przed przystąpieniem do wykonania tablicy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie treści, formy i materiałów, z których tablica będzie wykonana. Przedmiotowy podręcznik dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje projekt/poznaj-zasady-promowania-projekty.html lub https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje projekt/promocja projektu/zasady-promowania-projektu-umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html, Wzór tablicy Załącznik nr 3, 4) materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy, 5) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty wraz z wbudowanymi materiałami na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, 6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych w umowie, a także uzgodnionymi z Zamawiającym i zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy, 7) materiały i wyroby powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej i być w I gatunku, 8) na każde żądanie Zamawiającego (inspektora/inspektorów nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 9) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy, 10) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów BHP i P.Poż. zgodnie z wcześniej opracowanym i przekazanym dla Zamawiającego planem BIOZ, 11) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 12) Wykonawca winien przewodzić w ofercie wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy i oczyszczaniem na bieżąco dojazdu do budynku i dróg publicznych w okolicy budynku, 13) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy oraz zaopatrzenie w konieczne do realizacji media (woda, energia elektryczna). W przypadku gdy Wykonawca na pomieszczenia socjalne zajmie pomieszczenia Zamawiającego przeznaczone do remontu i przebudowy, opłata za użytkowanie tych pomieszczeń będzie wynosiła 2 000,00 zł za miesiąc użytkowania. Opłatę Zamawiający potraci z faktur za roboty budowlane, 14) Wykonawca dokona wszystkich koniecznych badań i sprawdzeń oraz przedłoży ich wyniki Zamawiającemu celem sprawdzenia i weryfikacji oraz załączy ich wyniki w dokumentacji powykonawczej, 15) po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca posprząta cały teren inwestycyjny z gruzu, odpadów, śmieci i innych nieczystości, 16) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienie na umowę o pracę od Wykonawcy lub Podwykonawcy osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności polegające na wykonywaniu: a) ręcznych robót ziemnych i rozbiórkowych, b) robót zbrojarskich i betoniarskich, c) robót murarskich, d) robót tynkarskich, e) robót posadzkarskich, f) robót dekarskich, g) robót blacharskich, h) malarskich, i) drogowych, j) stolarskich, k) ciesielskich, l) montażowych i okładzinowych, m) robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, n) robót przy wykonywaniu instalacji sanitarnych, w całym zakresie realizowanego zamówienia, 17) rozwiązania równoważne: W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją. 4. Ogólne wymagania i uwagi: 1) zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu do 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 2) wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń, w ilości wskazanej w gwarancji producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych i wymiany urządzeń w przypadku ich awarii ponosi Wykonawca, 3) wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą drzew i krzewów, 4) w ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną