UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO „LECH” SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO „LECH” SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. (z wyłączeniem lokalizacji ZUOK Białystok). Część 1: Ubezpieczenia mienia a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenie maszyn i sprzętu (budowlanego) od uszkodzeń. Część 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Cześć 3: Ubezpieczenia floty a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie autocasco, c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, d) ubezpieczenie assistance. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną