Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000 zł

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Powiatu Białostockiego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Telefon/fax: tel. 857 403 951, , fax. 857 403 982
 • Data zamieszczenia: 2018-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Białostockiego
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 403 951, , fax. 857 403 982
  REGON: 050658396
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok. Kredyt zostanie udzielony na okres 10 lat, spłacany w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2019r. Charakterystyka kredytu: 1. Okres kredytowania od uruchomienia kredytu – 120 miesięcy. 2. Odsetki opłacane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków (postawienie środków do dyspozycji i ich wysokość ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do naliczania odsetek). 3. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M liczone jako średnia z 10 dni (notowań poprzedzających okres obrachunkowy). Do sporządzenia oferty przetargowej należy przyjąć WIBOR 1M w wysokości i z dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawców prowizji przygotowawczej. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą będą odrzucane. 5. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będzie stanowić oprocentowanie kredytu zmienne, liczone jako średnia arytmetyczna 10 notowań stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, powiększona o marżę banku określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 6. Spłata kapitału w ratach miesięcznych (według harmonogramu stanowiącego jednocześnie formularz cenowy). 7. Spłata odsetek w ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia roboczego miesiąca. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. W przypadku odsetek za okres od dnia wypłacenia kredytu do 31 grudnia 2018r., odsetki zostaną spłacone 31.01.2019r. (w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz odsetki na dzień 31.01.2019r. zostały wyliczone dla 123 dni, tzn. w sytuacji gdyby kredyt w kwocie 6 000 000 zł został wypłacony w dniu 30.09.2018r.; w przypadku gdy kredyt zostanie wypłacony w innym terminie ilość dni oraz wartość odsetek ulegnie zmianie). 8. Do wyliczenia odsetek (dotyczy zapisów w umowie kredytowej) należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, tj. kalendarzową ilość dni w miesiącu/365/366 dni. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą za okres jego faktycznego wykorzystania tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu. 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 11. Forma zabezpieczenia kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Zamawiający informuję, iż obecnie posiada do spłaty jeden kredyt w wysokości 5 700 000 zł (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r.). W załączeniu dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. 13. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p.zm.) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do których odnoszą się wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z obsługą kredytu. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: a) w celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności związane z obsługą kredytu zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; b) na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w lit. a w terminie do 5 dni od wezwania. Z wezwaniem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy nie częściej niż raz na kwartał trwania umowy; c) w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. a i b Zamawiający zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli; d) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści lit. a – c, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 14. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Standardy jakościowe usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego zostały określone w powyższym opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy. Dotyczyły one wszystkich parametrów i wymagań jakie będą miały zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia. Poniżej zostały również określone wymagania dotyczące kompetencji i uprawnień jakie są niezbędne do wykonania tej usługi. Opis przedmiotu zamówienia został bardzo szczegółowo opisany. Opis jest na tyle precyzyjny, że bez względu na to, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną rzeczą, która będzie różnicowała oferty jest cena. W związku z tym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną