„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, rejon Białystok, Hajnówka, Łomża, Osowiec”.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, rejon Białystok, Hajnówka, Łomża, Osowiec”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, która obejmuje: 1. Odbiór z wyznaczonego punktu i załadunek własnymi siłami oraz transport odpadów do miejsca dalszego zagospodarowania. 2. Zagospodarowanie odebranych odpadów poprzez zbieranie lub przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Ponadto: a. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać zezwolenie (decyzję) właściwego organu administracji publicznej ma transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), o kodach i ilościach minimalnych określonych w tabelach poniżej. b. Odpady niebezpieczne należy transportować z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.), a także zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. c. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów od Zamawiającego. w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-14.00, zaś w piątki w godzinach 7.30-12.00. Jeżeli odbiór przypada na dzień wolny od pracy, odbiór nastąpi w pierwszy dzień roboczy Zamawiającego przypadający po dniu wolnym od pracy. d. Podstawą wystawienia i opłacenia faktury będzie podpisana Karta Przekazania Odpadów (w 3 egzemplarzach) potwierdzona przez Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska lub przez osobę przez niego upoważnioną. Jeden egzemplarz należy dostarczyć do 25 WOG wraz z fakturą każdorazowo po wykonaniu przedmiotu usługi. Termin płatności faktury: min. 14 dni. e. Ze względu na trudności z określeniem dokładnych ilości odpadów przewidzianych do odbioru Zamawiający zastrzega sobie, że podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości służą jedynie do zapoznania się Wykonawcy z przybliżonymi ilościami odpadów. Ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu od Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone według podanych cen jednostkowych na podstawie rzeczywistej ilości odebranych odpadów. f. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. g. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) co najmniej 1 osoby wykonującej w szczególności czynności: odbiór i transport odpadów. h. Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu odpadów do miejsca ich zbierania bądź odzysku lub unieszkodliwiania odpowiada Wykonawca. Miejsca odbioru odpadów: - Kompleks Wojskowy Białystok, ul. Kawaleryjska 70, - Kompleks Wojskowy Hajnówka, - Kompleks Wojskowy Łomża, Aleja Legionów 133, - Kompleks Wojskowy Osowiec. Odbiór odpadów będzie następował maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia drogą mailową przez Zamawiającego, z częstotliwością nie większą niż 4 razy z każdego miejsca odbioru odpadów w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji usługi – od dnia zawarcia umowy do dnia 29.11.2019 r. SZACUNKOWE ILOŚCI ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W CALYM OKRESIE TRWANIA UMOWY Z PODZIAŁEM NA MIEJSCA ODBIORU: 1) Kompleks Wojskowy, Białystok, ul. Kawaleryjska 70 L.p. Kod odpadu1) szacunkowa ilość [kg] 1 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa, fornir i inne niż wymienione w 03 01 04 32 000,00 2 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 950,00 3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 100,00 4 15 01 03 Opakowania z drewna 10,00 5 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 400,00 6 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 1 400,00 7 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (odpady brezentowe, skórzane, tekstylne i gumowe) 1 500,00 8 16 01 07* Filtry olejowe 300,00 9 16 01 19 Tworzywa sztuczne 150,00 10 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 350,00 11 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 70,00 12 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 500,00 13 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 200,00 14 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, np. przeterminowane odczynniki chemiczne 89,00 15 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 8,00 16 16 06 05 Inne akumulatory i baterie 200,00 17 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 100,00 18 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 30,00 19 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 10 500,00 20 17 02 01 Drewno 100,00 21 17 02 03 Tworzywa sztuczne 20,00 22 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 100,00 23 19 12 01 Papier i tektura 100,00 24 19 12 08 Tekstylia 100,00 25 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 500,00 26 20 01 01 Papier i tektura 50,00 27 20 01 11 Tekstylia 100,00 28 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 300,00 29 20 01 39 Tworzywa sztuczne 300,00 30 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1 000,00 2) Kompleks Wojskowy, Hajnówka L.p. Kod odpadu1) szacunkowa ilość [kg] 1 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 80,00 2 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 20,00 3 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki) 200,00 4 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 200,00 5 16 06 05 Inne akumulatory i baterie 61,90 3) Kompleks Wojskowy, Łomża, Al. Legionów 133 L.p. Kod odpadu1) szacunkowa ilość [kg] 1 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 300,00 2 07 02 99 Inne niewymienione odpady (odpady z gumy) 600,00 3 12 01 99 Inne niewymienione odpady (zużyty elektrokorund) 50,00 4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 100,00 5 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 300,00 6 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 250,00 7 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (odpady skórzane) 60,00 8 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (odpady gumowe) 60,00 9 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (odpady brezentowe) 200,00 10 16 01 07* Filtry olejowe 100,00 11 16 01 19 Tworzywa sztuczne 50,00 12 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 70,00 13 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 100,00 14 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 100,00 15 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 150,00 16 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 100,00 17 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 40,00 18 17 02 03 Tworzywa sztuczne 60,00 19 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 9 000,00 20 20 01 11 Tekstylia 100,00 21 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 200,00 4) Kompleks Wojskowy, Osowiec L.p. Kod odpadu1) szacunkowa ilość [kg] 1 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (zużyte palety) 16 700,00 3 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 200,00 4 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 20,00 5 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 100,00 6 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 2 000,00 7 17 02 03 Tworzywa sztuczne 150,00 8 17 03 80 Odpadowa papa 100,00 9 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 500,00 10 19 08 01 Skratki 1 400,00 11 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 4 200,00 1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę minimum jedną osobę wykonującą wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), w szczególności są to czynności: odbiór i transport odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną