„Usługa sprzątania obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa sprzątania obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: a) Część nr 1: Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 16, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8; ul. Poleskiej 89, garażu podziemnym położonym przy ul. Poleskiej 89 oraz pomieszczeniach przy ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321; b) Część nr 2: Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych użytkowanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w budynku położonym przy ul. Nowogrodzkiej 1 w Łomży; c) Część nr 3: Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych użytkowanych na podstawie porozumienia z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w budynku położonym przy ul. Przytorowej 9 B w Suwałkach; 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych. a) Prawo opcji polega na zwiększeniu zakresu przedmiotu zamówienia dla części 1 o dodatkową lokalizację - przy ul. Tadeusza Czackiego 8 w Białymstoku. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu przedmiotu zamówienia z prawa opcji dostosowując je do poziomu wynikającego z faktycznych potrzeb Zamawiającego. c) Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji dotyczące w szczególności: sposobu jego realizacji, sposobu zapłaty, sposobu naliczenia kar umownych, wykonywania prawa i obowiązków wynikających oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia. d) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. e) Ewentualne skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w całym okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zostanie przekazane Wykonawcy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, według wzoru Zamawiającego. f) Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niewykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną