„Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku”

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stadion Miejski Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-323 Białystok, ul. Słoneczna
 • Telefon/fax: tel. 85 654 86 80 , fax. 85 654 87 15
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion Miejski Sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 1
  15-323 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 654 86 80, fax. 85 654 87 15
  REGON: 20076318600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 5 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Program ubezpieczenia. Opis przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania przewiduje udzielenie zamówienia w zakresie usługi ubezpieczenia w następujących ryzykach: Rodzaj ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE D.1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ P.P.M. D.2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO D.3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH D.4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 24 miesięcy (od 01 października 2019 r. do 30 września 2021 r.). Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy (od 01 października 2021 r. do 30 września 2022 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną