„Usługa w zakresie transportu drogowego (przewóz osób)”

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa w zakresie transportu drogowego (przewóz osób)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie transportu drogowego (przewóz osób). Usługi przewozowe będą świadczone celem zabezpieczenia działalności jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w m. Białystok, Łomża, Hajnówka, będących na zaopatrzeniu 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku (25. WOG). Usługi przewozowe w szczególności będą obejmowały przewóz żołnierzy na szkolenia rotacyjne, zintegrowane, poligonowe, strzeleckie, przysięgi wojskowe, zabezpieczenie uroczystości wojskowych, odpraw i potrzeb własnych jednostki w tym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wyposażeniem żołnierza. 1. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż jeden (1) dzień od daty zgłoszenia potrzeby realizacji usługi, chyba, że w zgłoszeniu wskazano późniejszy termin. W zgłoszeniu zostanie określona też ilość potrzebnych autobusów i ich rodzaj oraz przedstawiciel Zamawiającego – Dysponent pojazdu - który potwierdzi należyte wykonanie usługi. 2. Zgłoszenia potrzeby realizacji usługi dokona Szef Służby Czołgowo – Samochodowej 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 3. Zamawiający może zrezygnować ze świadczenia usługi bez ponoszenia kosztów, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, co najmniej 24 godziny przed terminem świadczenia usługi. 4. W przypadku awarii pojazdu podczas wykonywania usługi, która uniemożliwia jej terminową realizację, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub zastąpienia niesprawnego pojazdu innym, sprawnym pojazdem tej samej klasy na swój koszt w czasie nie dłuższym niż 180 minut. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia jednorazowo do 5 autokarów o ilości miejsc nie mniejszej niż 45, w każdym z autokarów. 6. Trasa dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi i powrotu do siedziby firmy lub przejazdów w czasie, w którym pojazd nie jest wykorzystywany przez Zamawiającego nie jest wliczana do realizacji usługi transportowej, tylko stanowi koszt Wykonawcy. Wyjątek stanowi realizacja zadań transportowych, w których przewóz osób realizowany jest tylko w jedną stronę, wówczas ilość przejechanych kilometrów na trasie od miejsca rozpoczęcia usługi do miejsca docelowego bez godzin postojowych i innych opłat (różnica pomiędzy początkowym stanem licznika a końcowym stanem licznika) należy pomnożyć przez dwa. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny stanu technicznego pojazdów wyznaczonych do realizacji usługi i w przypadku stwierdzenia pojazdów niesprawnych technicznie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojazdu na sprawny w czasie do 120 minut od otrzymania informacji o tym fakcie. 8. Wyliczenie należności za usługę transportową przyjmować należy jako odległość rzeczywiście przejechaną od miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego (miejsca rozpoczęcia usługi) do wskazanego miejsca docelowego i z powrotem (na podstawie Protokołu odbioru usługi - Załącznik nr 3). 9. W przypadku niemożności wykonania usługi transportowej w określonym miejscu i czasie przez Wykonawcę, Zamawiający dokona wynajmu pojazdów w dowolnie wybranej firmie transportowej na koszt Wykonawcy. 10. Wykonawca ma obowiązek posiadać wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia i licencje do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz aktualne badania techniczne pojazdów. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi wyłącznie przy użyciu sprawnych technicznie środków transportowych - co najmniej pięcioma autobusami o ilości miejsc min. 45, których rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2012 r. 12. Pożądany standard pojazdów: Środki transportowe wykorzystywane do realizacji usługi winny być w należytej czystości wewnątrz i na zewnątrz, a ponadto być wyposażone w: a) na trasy do 250 km: - ogrzewanie/klimatyzacja, - toaleta, - pasy bezpieczeństwa, - dostępność bagażnika, - fotele wyposażone w zagłówki, - nagłośnienie pojazdu. b) na trasy powyżej 250 km: - ogrzewanie/klimatyzacja, - toaleta, - pasy bezpieczeństwa, - regulacja oparcia foteli, - podłokietniki foteli, - dostępność bagażnika, - fotele wyposażone w zagłówki, - nagłośnienie pojazdu, - odtwarzacz/wyświetlacz DVD, - sieć WIFI, - podgrzewacz wody, - w czasie realizacji wyjazdów do miejscowości górskich wyposażenie zgodnie z wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami (hamulec górski, łańcuchy na koła). 13. Wykonawca na trasy powyżej 250 km wyznaczy w pierwszej kolejności autobusy turystyczne. 14. Koszty usługi wyliczone będą wg. oferowanej przez Wykonawcę usługi ceny jednostkowej za przejechany każdy 1 km trasy wraz z kosztami postojów. 15. W przypadku rozliczenia kosztów usługi poniżej jednej godziny postoju, a powyżej 30 minut Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia połowy stawki godzinowej. 16. Wykonanie usługi transportowej liczone będzie od miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca docelowego określonego w zamówieniu. 17. Usługa transportowa realizowana będzie po trasie wyznaczonej przez Zamawiającego. 18. Wykonawca na 24 godziny przed rozpoczęciem usługi transportowej przekaże Zamawiającemu (tj. Szefowi Służby Czołgowo – Samochodowej 25. WOG) dane kontaktowe kierowcy, który będzie prowadził pojazd w czasie realizacji usługi. 19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty: przejazdu całej trasy, godzin przestojowych dla kierowców wynikających z przepisów o ruchu drogowym oraz godzin przestojowych wynikających z pozostałych czynników, które będą wynikać z potrzeb Zamawiającego i od niego niezależnych, także koszty wyżywienia i noclegów kierowców, opłaty drogowe oraz inne koszty (np. opłaty za korzystanie z autostrad, sprzątanie pojazdu itp.). Przewidywana ilość km w ciągu roku, to około 80.000 km dla przewozów autobusami o ilości miejsc nie mniejszej niż 45. 5. INNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługi transportowe. 2) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji uprawniającej do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego osób (forma dokumentu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy); b) wykazu posiadanych - minimum 3 autobusów o liczbie miejsc min. 45 i roku produkcji nie wcześniejszym niż 2012; c) poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, AC i NNW na pojazdy posiadane w dniu podpisania umowy; d) kopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, stwierdzającą identyfikacje pojazdów wraz z aktualnymi badaniami technicznymi. 6. WARUNKI ODBIORU USŁUGI: 1. Potwierdzeniem prawidłowo wykonanej usługi będzie poprawnie wypełniony, podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i przez Dysponenta pojazdu oraz zatwierdzony podpisem i pieczęcią imienną Przedstawiciela 25. WOG Protokół odbioru usługi (Załącznik nr 3), który będzie określać miejsce, datę oraz godzinę wyjazdu i przyjazdu, ilość faktycznie przejechanych km, ilość godzin postoju i ogólny koszt usługi brutto. Ww. Protokół odbioru usługi należy wykonać po zrealizowanym przewozie. 2. Dysponent pojazdu lub osoba do tego upoważniona dostarcza Protokół odbioru usługi do Szefa Służby Czołgowo – Samochodowej celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela 25. WOG. 3. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji usługi powinny zostać zawarte w Protokole odbioru usługi i będą wiążące dla Wykonawcy, tylko po otrzymaniu zgody od Przedstawiciela 25. WOG, a nie przedstawiciela JW/Instytucji, dla której świadczona jest usługa. 4. Szef Służby Czołgowo –Samochodowej po zatwierdzeniu Protokołu obioru usługi, prześle Wykonawcy skan Protokołu odbioru usługi drogą mailową lub faxem, co będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 7. ZATRUDNIENIE 1) Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji umowy, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), co najmniej jednego pracownika będącego kierowcą autobusów pasażerskich. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dowodów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, co najmniej trzech pracowników jako kierowców autobusów. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie, co najmniej trzech pracowników jako kierowców autobusów na podstawie umowy o pracę będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązków zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 4) Jeżeli Wykonawca/Podwykonawca do realizacji umowy będzie zatrudniał cudzoziemców, którzy mogliby przebywać na terenie jednostki wojskowej w trakcie realizacji umowy, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki wojskowej zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 8. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. 11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Od dnia zawarcia umowy do dnia 16.12.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną