Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw ładowarek kołowych, ma-szyny przeładunkowej, kompaktorów, spycharki gąsienicowej znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw ładowarek kołowych, ma-szyny przeładunkowej, kompaktorów, spycharki gąsienicowej znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw ładowarek kołowych, maszyny przeładunkowej, kompaktorów, spycharki gąsienicowej, zwanych dalej urządzeniami lub maszynami, znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku w podziale na 3 części, tj.: Część 1 Przeglądy i naprawy ładowarek kołowych i maszyny przeładunkowej, Część 2 Przeglądy i naprawy kompaktorów, Część 3 Przeglądy i naprawy spycharki gąsiennicowej, 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 4.3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące w ramach umowy: naprawy usterek elektrycznych, mechanicznych, osoby odpowiadające za organizację pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbędnego sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotu umowy, dozór nad stosowaniem materiałów i części zgodnych z zakresem zamówienia, realizowana była przez osoby za-trudnione na umowę o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym za-kresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50532000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną