Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych powyżej 3,5T, znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku, w podziale na 2 części, tj:. 1) Część 1 Przeglądy i naprawy pojazdów ciężarowych marki Mercedes (załącznik nr 1, 2, 3) 2) Część 2 Naprawy pojazdów ciężarowych marki Man (załącznik nr 2 i 3). 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie prace wynikające z umowy wykonywanie będą zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową poszczególnych pojazdów, 2) Wykonawca będzie posiadał dostęp do oryginalnych części i zespołów oraz materiałów eksploatacyjnych - w przypadku zastosowania zamienników o takich samych parametrach jak oryginalne, będzie wymagana zgoda Zamawiającego, 3) na wymienione lub użyte do wykonania naprawy części Wykonawca udzieli gwarancji, która będzie zgodna z gwarancją producenta danej części (dotyczy również części zamiennych); do protokołu odbioru Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną użytej części – karta będzie wystawiana przez Wykonawcę. 4) Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przeglądu, usunięciu awarii (dokonaniu naprawy) przedstawi Zamawiającemu protokół odbioru (przeglądu lub naprawy w zależności, realizacji której usługi dotyczy), w którym zawarte będą szczegółowe informacje o wykonanych czynnościach, użytych częściach / urządzeniach przekazanych Zamawiającemu. Dostawę części i urządzeń do naprawy Wykonawca organizuje we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy. 5) Wykonawca wykona usługi własnymi narzędziami i własną obsadą serwisu, stosując Części zakupione przez siebie oraz części zakupione przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy. 6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac do chwili odbioru naprawionych pojazdów przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące w ramach umowy: naprawy usterek elektrycznych, mechanicznych, osoby odpowiadające za organizację pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbędnego sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotu umowy, dozór nad stosowaniem materiałów i części zgodnych z zakresem zamówienia, realizowana była przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną