"Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*,18104*, 180106*, 180108*,180109, 180182*)

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona
 • Telefon/fax: tel. 857 450 595 , fax. 857 450 595
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 450 595, fax. 857 450 595
  REGON: 14063940000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsk.pl/zp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*,18104*, 180106*, 180108*,180109, 180182*)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102*, 180103*,18104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*) od Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w § 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną