Usługa odśnieżania terenu Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stadion Miejski Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-323 Białystok, ul. Słoneczna
 • Telefon/fax: tel. 85 654 86 80 , fax. 85 654 87 15
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion Miejski Sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 1
  15-323 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 654 86 80, fax. 85 654 87 15
  REGON: 20076318600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odśnieżania terenu Stadionu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania i usuwania śniegu z siedzisk i trybun, ciągów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku, zwana dalej usługą. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż czynności w zakresie monitoringu opadów śniegu i sporządzania raportów, wymaga zatrudnienia osób na umową o pracę. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że zatrudni (osobiście lub poprzez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności wskazane powyżej – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Wyżej wymienione wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Celem oszacowania zakresu świadczenia usługi Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną