Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw łącznie z oprogramowaniem systemowym, stanowiących elementy systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych oraz w pokoju przesłuchań wraz z oprogramowaniem systemu cyfrowej rejestracji przesłuchań w pokoju przesłuchań funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. 2. Dostawa, wdrożenie oraz dotychczasowy serwis gwarancyjny systemu wykonywany był na podstawie zawartej przez Ministerstwo Sprawiedliwości umowy w ramach wdrożenia systemu nagrywania rozpraw: w roku 2013 dla ww. Konfiguracji Nr 4 - Umowa Nr 51 z dnia 29.10.2012 r. oraz w roku 2015 dla ww. Konfiguracji Nr 1, Nr 2, Nr 3 - Umowa Nr 92 z dnia 04.11.2014 r. oraz dla pokoju przesłuchań na podstawie umowy Sadu Okręgowego nr OI-05/2016 z dnia 23.11.2016r. 3. System składa się z urządzeń technicznych zainstalowanąch na salach rozpraw oraz w pokoju przesłuchań, oprogramowania RECourt własności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz współpracujących sterowników urządzeń i powiązanego oprogramowania Comarch Polska S.A. zastosowanego w urządzeniach. 4. Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego w ramach niniejszego zamówienia będzie realizowana w stosunku do urządzeń technicznych oraz infrastruktury okablowania, zlokalizowanych na salach rozpraw oraz w pokoju przesłuchań wraz ze współpracującymi sterownikami urządzeń i powiązanym oprogramowaniem systemowym zastosowanym w tych urządzeniach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania warunków licencji dostarczonych przez licencjodawcę, tj. firmę Comarch Polska S.A. (dalej COMARCH). W przypadku stwierdzenia przez COMARCH naruszenia warunków licencji, do których prawa należą do licencjodawcy Wykonawca, który dopuścił się ich naruszenia jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 6. Wykaz urządzeń szczegółowo wymieniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną