Utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku – Rejon Południe

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku – Rejon Południe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku – Rejon Południe. 1.1. Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu rozliczana będzie miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym. Prace ryczałtowe dotyczą znaków, tablic, luster, słupków do znaków, słupków przeszkodowych (pylony), blokujących, łańcuchowych, słupków ozdobnych każdego typu, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, stojaków rowerowych a w jej zakres wchodzi: 1) Bieżąca kontrola stanu technicznego oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz stojaków rowerowych, 2) Usuwanie nielegalnych informacji reklamowych, ogłoszeń, plakatów, napisów, plakietek, graffiti itp. w ciągu 3 dni od stwierdzenia przez Wykonawcę lub zgłoszenia przez Zamawiającego. 3) Utrzymanie odpowiedniej czytelności poprzez mycie (włącznie z użyciem odpowiednich płynów typu anty-grafitti) lub odśnieżanie, prostowanie (włącznie z betonowaniem) i obracanie (włącznie z dokręcaniem śrub, montażem śrub kontrujących, uzupełnianiem lub wymianą uchwytów – wszelkiego typu, zakuwanie zerwanych łańcuchów, uzupełnianie brakujących zatyczek do słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, uzupełnianie, wymiana, poprawa mocowań progów zwalniających, azyli, separatorów ruchu, stojaków rowerowych. 4) Demontaż obcych elementów (np. nielegalnych plansz reklamowych, nieaktualnego i nielegalnego oznakowania niezgodnego z przepisami, plakatów, taśm itp.) 5) Pionowanie słupków odbiegających od pionu (odchylenie większe niż 1 cm na 1 m), 6) Zasłanianie elementów oznakowania pionowego oraz wykonywanie tymczasowych zabezpieczeń z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu (tablice wygrodzeniowe, kierujące, taśmy ostrzegawcze, separatory ruchu, słupki podznakowe na stabilnych podstawach w celu umieszczenia oznakowania pionowego bez ingerencji w nawierzchnię np. chodnika), w przypadku okazjonalnych zmian organizacji ruchu (uroczystości państwowe, lokalne, święta i inne) - wg potrzeb Zamawiającego. W przypadku niezgodnego z przekazaną dokumentacją wprowadzania czasowych zmian w organizacji ruchu, ustnymi ustaleniami w terenie, braku zachowania estetyki, wprowadzania własnych niezaakceptowanych pisemnie przez Zamawiającego zmian i rozwiązań, Zamawiający może zlecić wykonanie prac osobom trzecim, a kosztami za ich wykonanie obciążyć Wykonawcę z którym posiada podpisaną Umowę. 7) Przy wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu, znaki stałej organizacji ruchu, które przestają obowiązywać (sprzeczne oznakowanie) mają być zasłonięte w sposób estetyczny czarną folią, czarnym miękkim materiałem lub w inny sposób uzgodniony z Zarządcą drogi, uniemożliwiający ich identyfikację. 8) W przypadku znaków, urządzeń brd, których brak lub uszkodzenie powoduje szczególne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w przypadku konieczności zabezpieczenia miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi lub w przypadku wystąpienia w ruchu drogowym miejsc (sytuacji) niebezpiecznych wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy (uzupełnienia, ustawienia) oznakowania niezwłocznie, lecz nie później niż do 2 godzin od chwili otrzymania informacji (w każdej formie) od Zamawiającego, 9) Wykonawca jest zobowiązany dokonać zabezpieczenia awarii w pasie drogowym niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 10) Zgłaszane przez Zamawiającego elementy do poprawy w ramach ryczałtu należy wykonać w ciągu 48 godzin, 11) Przeprowadzenie kontroli oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach wskazanych przez Zamawiającego, po przejeździe pojazdu nienormatywnego, z wpisem do książki bieżącej kontroli oznakowania 12) Poprawa widoczności znaków poprzez przycinkę drobnych gałęzi drzew, krzewów, 13) Uzupełnianie, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów odblaskowych, 14) Awaryjne oznakowanie pojawiających się uszkodzeń jezdni i chodników niosących bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, 15) Usuwanie chwastów i odrostów wyrastających lub uszkodzonych elementów odblaskowych, 16) Wykonawca raz w roku (miesiąc od podpisania umowy, a następnie termin ustalony wspólnie z Zamawiającym, jednakże nie później niż w kwietniu danego roku) dokona objazdu ulic Rejonu Północ (spis ulic przekaże Zamawiający) i sporządzi dokumentację z kontroli stanu oznakowanie pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Protokół z objazdu ma zawierać następujące informacje: wykaz ulic skontrolowanych wraz z datą wykonania kontroli oraz wykaz stwierdzonych usterek w oznakowaniu na danej ulicy. Przez „usterkę” Zamawiający rozumie znak, uszkodzony mechanicznie, nieczytelny, brudny, itp. 17) Prowadzenie książki bieżącej kontroli oznakowania ulic w mieście, potwierdzanej wpisami Zamawiającego. Prowadzenie książki bieżącej kontroli oznakowania ulic w mieście polega na wpisywaniu daty objazdu, dokładnej trasy przejazdu (nazw ulic zarówno na których stwierdzono lub dokonano konserwacji, jak i tych bez uwag w terenie), wpisanie dokładnej lokalizacji wykonywanych robót i ich rodzaju. 18) Zapewnienie ubezpieczonego zaplecza magazynowego w granicach administracyjnych miasta Białegostoku. Magazynowanie (składowanie) oznakowania pochodzącego z odzysku oraz będącego własnością zamawiającego wraz z prowadzeniem jego ewidencji oraz przekazywaniem raportów ze stanu magazynowego raz na miesiąc. Zamawiający jest uprawniony do kontroli ważności polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 19) Złomowane demontowane elementy stalowe nie nadające się do dalszej eksploatacji należy przekazać, w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu, a pokwitowanie przekazać Zamawiającemu. Utylizacja zniszczonych elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu odbywa się na koszt Wykonawcy, z przekazaniem potwierdzenia Zamawiającemu. 20) Zapewnienie w ciągłym posiadaniu znaków: : A-7, B-2, B-20, D-1, D-6, D-6b, C-9, U-5a w ilości po 5 szt. każdego rodzaju oraz po 10 szt. znaku B-36 (średni), T-24, tabliczki „Obowiązuje w dniu…” w celu nagłej potrzeby do wykorzystania ich w terenie. 1.2. Następujący zakres robót będzie zlecany protokołami konieczności i rozliczany cenami jednostkowymi brutto: A. Oznakowanie pionowe 1) Wykonanie średnich znaków drogowych na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji. 2) Wykonanie średnich znaków drogowych na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji. 3) Wykonanie dużych znaków drogowych na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji. 4) Wykonanie małych znaków drogowych na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji. 5) Wykonanie małych znaków drogowych na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji. 6) Wykonanie 1 szt. znaku drogowego z grupy mini na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji. 7) Wykonanie tabliczki podznakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji o powierzchni do 0,3 m². 8) Wykonanie 1 m² tabliczki podznakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji o powierzchni powyżej 0,3 m². 9) Wykonanie 1 m² tabliczki podznakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji. 10) Wykonanie nietłukącego lustra drogowego Ø 800. 11) Montaż znaków drogowych, tabliczek podznakowych, lustra drogowego w sposób trwały, uniemożliwiający obrócenie /np. nitowanie/. 12) Demontaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki podznakowej, lustra drogowego. 13) Montaż znaku drogowego, tabliczki podznakowej, lustra bez wymiany elementów mocujących. 14) Wykonanie słupków podznakowych z rury stalowej ocynkowanej, o śr. wys. 4,0m Ø 60, posiadających elementy mocujące w gruncie lub na wysięgniku sygnalizacyjnym. 15) Wykonanie słupków ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10 m z rur Ø 60 (ocynkowanej) malowanej proszkowo z elementami odblaskowymi w kolorze czerwonym. 16) Wykonanie słupków blokujących o wys. 0,80 m z rur stalowych Ø 120, warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało-czerwony. 17) Montaż słupków podznakowych, łańcuchowych, blokujących, ozdobnych w sposób trwały /betonowanie/, lub na wysięgniku sygnalizacyjnym. 18) demontaż słupków podznakowych, łańcuchowych, blokujących i na wysięgnikach sygnalizacyjnych. 19) Wykonanie łańcuchów ocynkowanych do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 4 mm. 20) Montaż łańcuchów jw. 21) Demontaż łańcuchów jw. 22) Wykonanie tablic drogowskazowych z konstrukcją symbol E, I generacji. 23) Wykonanie tablic drogowskazowych z konstrukcją symbol E, II generacji. 24) Wykonanie tablic informacyjnych III generacji ( fluorescencyjnych). 25) Montaż tablic informacyjnych III generacji (fluorescencyjnej). 26) Demontaż tablicy drogowskazowej E. 27) Montaż tablicy drogowskazowej E z montażem konstrukcji wsporczej. 28) Demontaż tablicy drogowskazowej E z konstrukcją. 29) Wykonanie tablic o symbolu F I generacji (znaki uzupełniające), - wymagania technologiczne jak dla znaków mocowanych na słupkach lub na wysięgnikach sygnalizacyjnych. 30) Wykonanie tablic o symbolu F II generacji (znaki uzupełniające), - wymagania technologiczne jak dla znaków mocowanych na słupkach podznakowym lub na wysięgniku sygnalizacyjnym. 31) Montaż tablic o symbolu F na słupku podznakowym lub na wysięgniku sygnalizacyjnym. 32) Demontaż tablic o symbolu F ze słupka podznakowego lub wysięgnika sygnalizacyjnego. 33) Wykonanie ozdobnego słupka wygrodzeniowego zgodnie ze wzorem istniejącym w terenie (żeliwne lub stalowo-żeliwne). 34) wykonanie łańcucha do słupka ozdobnego zgodnie ze wzorem istniejącym w terenie (żeliwne lub stalowe ocynkowane, malowane proszkowo). 35) Oczyszczenie i malowanie 1 szt. łańcucha. 36) Montaż łańcucha ozdobnego. 37) Demontaż łańcucha ozdobnego. 38) Wykonanie 1 szt. ozdobnego słupka podznakowego zgodnie ze wzorem istniejącym w terenie (żeliwne lub stalowo-żeliwne). 39) Wykonanie stojaka rowerowego ze stali nierdzewnej. 40) Montaż stojaka rowerowego. 41) Demontaż stojaka rowerowego. 42) Wykonanie i instalacja gniazd pod słupki podznakowe (gniazdo RS76 + beton + montaż). 43) Montaż słupków podznakowych w gniazdo. 44) Demontaż słupków podznakowych z gniazda . 45) Oczyszczenie i malowanie słupków. 46) Uzupełnienie/zmiana na znakach pionowych poprzez wykonanie "naklejek" z folii odblaskowej I lub II generacji. B. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (pylony, progi zwalniające, azyle dla pieszych, krawężniki najazdowe gumowe, tablice kierujące, osłony energochłonne) 1) Wykonanie pylonu II generacji. 2) Montaż 1 szt. pylonu - II generacji. 3) Demontaż 1 szt. pylonu - II generacji. 4) Wykonanie słupków do pylonów z rury stalowej ocynkowanej, o śr. wys. 2,0m Ø 60, posiadających elementy mocujące w gruncie. 5) Wykonanie elementów środkowych progów zwalniających (90x50x7cm) montowanych do podłoża śrubami Ǿ 8dł.12cm, pod kołek rozporowy Ǿ 12. 6) Wykonanie elementów zakończenia progów zwalniających (90x48x7cm) montowanych do podłoża śrubami Ǿ 8dł.12cm, pod kołek rozporowy Ǿ 12. 7) Montaż elementów progów zwalniających. 8) Demontaż elementów progów zwalniających. 9) Wykonanie elementów azyli dla pieszych (0,5x0,5x0,1). 10) Montaż elementów azyli dla pieszych śrubami Ø10 dł. 16,00cm pod kołek rozporowy Ø14. 11) Demontaż elementów azyli. 12) Wykonanie gumowych krawężników najazdowych dł.1,0 m montowanych do podłoża. 13) Montaż gumowych krawężników najazdowych dł.1,0 m montowanych do podłoża. 14) Demontaż gumowych krawężników najazdowych. 15) Wykonanie separatorów ciągłych dł. 1,0 m z tworzywa sztucznego U25 a dł. 1,0 m kolor żółty, biały, czarny. 16) Wykonanie separatorów punktowych z tworzywa sztucznego U 25 b kolor żółty, biały, czarny. 17) Montaż separatorów ciągłych punktowych. 18) Demontaż separatorów ciągłych, punktowych. 19) Wykonanie punktowych elementów odblaskowych "kocie oczko". 20) Montaż punktowych elementów odblaskowych "kocich oczek". 21) Wykonanie elementów progów wyspowych Quartet (150x90x6,5). 22) Montaż elementów progów zwalniających wyspowych. 23) Demontaż elementów progów wyspowych. 24) Wykonanie tablic kierujących (ograniczników skrajni) U 21 a, b wraz z podstawami. 1.3. Zakres robót określony w pkt A i B wraz z planowaną maksymalną ilością poszczególnych pozycji do realizacji określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 1.4. Każdorazowy zakres oraz termin realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Zamawiający określi protokołem konieczności przekazanym faxem, drogą elektroniczną lub osobiście. Do odbioru prac oraz do ich przekazania i objazdu miasta transport zapewnia Wykonawca. 1.5. Materiały stosowane do oznakowania pionowego powinny spełniać następujące warunki: Folie odblaskowe I, II, III generacji używane do wykonania lica znaku muszą wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku lub jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie bez zniszczenia. Lica znaków znaków muszą być wykonywane techniką sitodruku lub metodą cyfrową z zastosowaniem materiałów uzgodnionych z producentem folii . Wyklejanie lica znaku może być dopuszczone w przypadku tabliczek podznakowych po akceptacji inspektora nadzorującego. Tarcza znaku winna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 1,25 mm z podwójnie zagiętą krawędzią. Tylna strona tarczy znaków musi być pomalowana proszkowo barwy ciemno szarej. 1.6. W okresie trwałości znaku materiały, z których wykonane są tarcze i lico, a także sposób wykończenia znaku muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie wszelkich czynników atmosferycznych i występujących w normalnych warunkach czynników chemicznych (w tym korozję elektrochemiczną). 1.7. Każdy znak musi mieć tabliczkę znamionową określającą: producenta lub dostawcę, datę produkcji (rok, miesiąc), materiał lica znaku, datę ustawienia znaku (rok, miesiąc); tabliczkę należy wykonać w sposób umożliwiający czytelność znaku przez cały okres jego użytkowania, a materiały użyte do mocowania znaków muszą być wykonane ze stali ocynkowanej. 1.8. Wymagania technologiczne w zakresie słupków przeszkodowych (pylonów): Słupki przeszkodowe powinny być wykonane z PCV lub laminatu poliestrowego oklejonego folią II gen. - mają kształt walca, graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o wys. od 0,9 do 1,2 m i szerokości przy wierzchołku od 0,20 m do 0,30 m, - mają barwę żółtą i podłużne pasy z żółtej folii odblaskowej II generacji. 1.9. Wymagania dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. progów zwalniających, azyli dla pieszych, zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących zał. nr 8 do SIWZ. 1.10. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Wykonawca, w obecności Zamawiającego, przekaże w ciągu 2 tygodni stan magazynowy wyłonionemu nowemu Wykonawcy. Za okres przekazywania przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 1.11. Wykonawca na terenie miasta zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, będzie dysponował służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy związanych z zamknięciami ruchu na ulicach miasta objętych imprezami miejskimi lub wygrodzeniem miejsc związanych z awariami w pasie drogowym. Wykonawca będzie posiadał na terenie miasta Białegostoku zaplecze techniczno – warsztatowo – magazynowe zapewniające właściwe przechowywanie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia 1.12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie zobowiązującą Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z dn. 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) - Załącznik nr 1 i 4 do rozporządzenia. 1.13. Znaki drogowe, pylony i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą posiadać Aprobatę Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004r. nr 198 poz.2041 (system I). 2. Warunki realizacji zamówienia (dotyczy prac wymienionych w pkt. 1.2.) 2.1. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie etapami (sukcesywnie), na podstawie pisemnych poleceń Zamawiającego tj. protokołów konieczności (przekazanych faksem, drogą elektroniczną lub osobiście) określających miejsce i zakres robót. 2.2. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym po terminie określonym w protokole konieczności. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót, dokumentację fotograficzną oraz kosztorys. Zamawiający dokona odbioru robót przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia pełnej dokumentacji. 2.3. Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji robót może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 2.4. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty. 2.5. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zadań objętych umową. 2.6. Podstawę do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań objętych umową, stanowić będą protokoły z kontroli, sporządzone przez Zamawiającego z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy o wynikach kontroli (faxem lub e-mailem). 2.7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy realizacji prac odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 2.8. Wykonawca winien dysponować zapleczem magazynowym zamkniętym o powierzchni minimum 50 m2 w granicach miasta Białegostoku. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu robót objętych Umową. 4. Zamawiający ma prawo do zlecenia robót w ostatnim dniu obowiązywania umowy, z terminem realizacji prac określonym w protokole konieczności. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na: 1) elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu – min. 3 lata, Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 2) lico znaku z folii odblaskowej typu I – 7 lat gwarancji, 3) lico znaku z folii odblaskowej typ II – 10 lat gwarancji, 4) Montaż poszczególnych elementów oznakowania pionowego – 1 rok, 5) Malowanie powierzchni elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 2 lata. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru robót. Nazwa i kod zgodnie z CPV: 45233290-8 - instalowanie znaków drogowych 34992200-9 - znaki drogowe 34922100-7 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące funkcje kierownika robót objętych zamówieniem. Nie dotyczy pracowników nadzoru technicznego. 7. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 8. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 9. W przypadku, gdy w SST zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów, czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje, czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SST. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Rejon Południe wskazany zgodnie z załączoną mapką – stanowiącą zał. nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233290-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną