„Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) oraz transportu i zagospodarowania zgromadzonych segregowanych odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych albo instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 4.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez: 1) utworzenie PSZOK z zachowaniem warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia OPZ tom III SIWZ; 2) prowadzenie PSZOK, w tym zbieranie i czasowe magazynowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białystok z zachowaniem warunków określonych w OPZ tom III SIWZ; 3) transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK do instalacji komunalnych albo instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z zachowaniem warunków określonych w OPZ tom III SIWZ. 4.3. Zamawiający wymaga wskazania w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do IDW) lokalizacji (z podaniem dokładnego adresu) w której Wykonawca utworzy i prowadzić będzie PSZOK. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferty lokalizacji (z poda-niem dokładnego adresu) w której utworzy i prowadzić będzie PSZOK, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nie odpowiadająca treści SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane rozmiary określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 4.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający do-puszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w opisie przedmiotu za-mówienia podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 4.5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Za-mawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). 4.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) osób, które będą wykonywać czynności w zakresie przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez cały okres realizacji Umowy. 4.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę opisane zostały we wzorze umowy tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną