Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka.

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewoda Podlaski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogowym przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka, polegającym na: 1) wykonaniu oznakowania poziomego jezdni grubowarstwową masą chemoutwardzalną – P-21 i P-2a (634,00 m2); 2) wykonaniu oznakowania poziomego jezdni grubowarstwową masą chemoutwardzalną – 12 kopert (61,68 m2 ); 3) dostawie progów zwalniających U-16d wraz z montażem (długie) – 4 kpl; 4) dostawie progów zwalniających U-16d wraz z montażem (krótkie) – 4 kpl; 5) dostawie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm i wysokości 3,50m zgodnie z założeniami GDDKiA dla dróg krajowych o charakterze międzynarodowym – 12 szt.; 6) dostawie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,3 m2 wraz z montażem zgodnie z wytycznymi GDDKiA dla dróg krajowych o charakterze międzynarodowym – 27 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34922100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną