Świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Zaściankach

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Zaściankach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych 112, 997, 999 oraz systemu eCall w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Zaściankach. 2. Zamawiający przewiduje docelowo możliwość rozszerzenia zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych o numer alarmowy 998. 3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do świadczenia usługi, w szczególności: 1) minimum dwa niezależne łącza telekomunikacyjne, poprowadzone niezależnymi trasami, w technologii światłowodowej. Łącza telekomunikacyjne powinny być podłączone do minimum dwóch różnych węzłów sieci telefonicznej po stronie Wykonawcy, 2) wykonanie punktu zakończenia łącz we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, 3) podłączenie infrastruktury telekomunikacyjnej Wykonawcy do centrali telefonicznej w pomieszczeniu Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewni spełnienie przez przedmiot zamówienia następujących wymagań: 1) usługi realizowane będą z wykorzystaniem minimum 2 szt. interfejsów E1 PRA (trakty 30B+D) w punkcie styku łączy telekomunikacyjnych. Razem minimum 60 kanałów rozmównych w punkcie styku CPR z siecią PSTN, 2) przepustowość pojedynczego łącza powinna umożliwić zestawienie równocześnie minimum 30 połączeń telefonicznych (kanałów rozmównych) z PSTN do CPR, 3) łącze telekomunikacyjne musi pozwalać na zmianę technologii z ISDN na IP (SIP-trunk) za pomocą interfejsu Ethernet w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, 4) wymagane jest zachowanie aktualnie używanego zakresu numeracji telefonicznej z zachowaniem ilości minimum 100 numerów dla wiązki DDI i numerów podkładowych po stronie Wykonawcy, 5) wymagane jest automatyczne przekierowanie połączeń telefonicznych kierowanych do numerów 112, 997, 999, systemu eCall (docelowo również 998) w przypadku wystąpienia awarii łączy do CPR zastępującego oraz na żądanie Zamawiającego, 6) punkt zakończenia łącza po stronie CPR musi znajdować się we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu CPR, 7) na potrzeby obsługi zgłoszeń alarmowych Wykonawca musi jednocześnie świadczyć usługi realizacji połączeń lokalnych, strefowych, międzynarodowych, do sieci telefonii komórkowej krajowej i zagranicznej, a także połączeń na numery usług informacyjnych w oparciu o własny taryfikator, 8) wymagane jest zapewnienie dostępności usług, tj. czasu, w którym usługi są dostępne na poziomie co najmniej 99,90% w skali roku. 9) Jednorazowy ciągły czas niedostępności usług nie może przekroczyć 4 godzin od momentu zaistnienia niedostępności. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną