„Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz umożliwiających pozyskanie danych i informacji umożliwiających podjęcie decyzji w zakresie ewentualnego połączenia Politechniki Białostockiej z Uniwersytetem w Białymstoku oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych analiz”.

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz umożliwiających pozyskanie danych i informacji umożliwiających podjęcie decyzji w zakresie ewentualnego połączenia Politechniki Białostockiej z Uniwersytetem w Białymstoku oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych analiz”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: a) przeprowadzeniu analiz umożliwiających pozyskanie danych i informacji umożliwiających podjęcie decyzji w zakresie ewentualnego połączenia Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku; b) przygotowanie raportu z przeprowadzonych analiz. 2) Usługa będzie realizowana w ramach grantu MNISW na realizację procesu konsolidacji, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3) Usługa składa się z czterech etapów: I etap: Analiza stanu istniejącego - kompleksowa inwentaryzacja obu uczelni. II etap: Identyfikacja celów w perspektywie długookresowej (określenie wizji nowej jednostki). III etap: Wskazanie sposobów i form łączenia się instytucji. IV etap: Analiza skutków proponowanych rozwiązań wraz z analiza ryzyka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną