Wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-082 Białystok, Świętojańska
 • Telefon/fax: tel. 857 416 143 , fax. 857 329 444
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
  Świętojańska 1
  15-082 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 416 143, fax. 857 329 444
  REGON: 40514500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsz2.h2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Część I – Warszawa: wyjazd edukacyjny do Warszawy na Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; • Część II – Kielce: wyjazd edukacyjny do Kielc na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASPOL zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ; • Część III – Poznań: wyjazd edukacyjny do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM Industry Europe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ; • Część IV – Gdynia: wyjazd edukacyjny do Gdyni do firmy PPHU Maj Plast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ; • Część V – Poznań Boral: wyjazd edukacyjny do Poznania do firmy PPHU Boral zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1e do SIWZ; • Część VI – Pniew: wyjazd edukacyjny do Pniewa do firmy Wobit EKJOBER s.c zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ; • Część VII – Raszyn: wyjazd edukacyjny do Raszyna do firmy Festo Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający przez ofertę częściową rozumie realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Części I lub Części II lub Części III lub Części IV lub Części V lub Części VI lub Części VII. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej jak i wszystkich części postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną