Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 2. Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I Opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1655/58 w obrębie nr 14 – Pietrasze (na 2 części), 511/6, 517/5, 518/5, 519/5 w obrębie nr 19 – Skorupy (każda na 2 części). Zamawiający z opracowania dokumentacji wymaga (3 egz. + tyle egzemplarzy, ile jest stron postępowania) uwierzytelnionych dokumentów, protokołu z przyjęcia granic nieruchomości (kopia materiału zasobu) oraz kopii szkicu zawierającego informację o sposobie markowania projektowanych punktów granicznych. 1) Dokumentację geodezyjną należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663) oraz z uwzględnieniem sposobu postępowania przy sporządzaniu dokumentów wymaganych w tym postępowaniu, ich rodzaju i treści a także z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), 2) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości powinien być wykonany zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia. CZĘŚĆ II Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych celem doprowadzenia do zgodności zapisów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 162 w obrębie nr 11 – Śródmieście. Opracowana dokumentacja niezbędna jest do uregulowania stanu prawnego i potwierdzenia tożsamości przedmiotowej nieruchomości z terenem ujawnionym w księdze wieczystej nr 6394. Zakres prac obejmować będzie wyjaśnienie zmian przedmiotowych począwszy od pierwotnego dokumentu własności poprzez badania w szczególności: 1) stanów władania i stanów prawnych wykazanych w KW i ZD, 2) dokumentacji znajdującej się w dowodach zmian ewidencji gruntów i budynków, 3) dokumentacji archiwalnej znajdującej się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Archiwum Państwowego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 4) innych dokumentów mających moc dowodową dla wyjaśnienia historii nieruchomości do aktualnego stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku. CZĘŚĆ III Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem 53/2, przy udziale właścicieli nieruchomości o numerach: 49/2 i 50/2 w obrębie nr 20 – Przemysłowy. CZĘŚĆ IV Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 854 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem 856, przy udziale właścicieli nieruchomości o numerach: 855 i 722 w obrębie nr 20 – Antoniuk. CZĘŚĆ V Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 503/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem 503/2, przy udziale właścicieli nieruchomości o numerach: 504 i 477 w obrębie nr 3 – Przemysłowy. Zakres prac: (dotyczy części III, IV, V) przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, sporządzenie operatu technicznego oraz dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania decyzji administracyjnej i wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. CZĘŚĆ VI Dokonanie pomiaru kontrolnego na gruncie budynku o numerze ewidencyjnym 885 położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1346 w obrębie nr 11 – Śródmieście. Zamawiający z opracowania dokumentacji wymaga złożenia kopii sprawozdania technicznego oraz kopii szkicu polowego poświadczonych za zgodność z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu, powstała z wykonania prac określonych w rozdziale III pkt 2 winna być uwierzytelniona na koszt wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną