Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.

Kuratorium Oświaty ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kuratorium Oświaty
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Rynek Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 857 484 848, , fax. 857 484 849
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty
  ul. Rynek Kościuszki 9
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 484 848, , fax. 857 484 849
  REGON: 64730010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach wykonania elewacji i docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku Kuratorium zaplanowano: przygotowanie starego tynku i ościeży poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie tynków i ościeży, dwukrotne malowanie farbą oraz rozbiórkę rynien i rur spustowych, a następnie montaż nowych. W ramach docieplania od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku zaplanowano: opróżnienie instalacji CO z wody, demontaż grzejników, wykonanie izolacji pionowej wnęk zagrzejnikowych, izolacji pionowej glefów wewnętrznych, izolacji pionowej ścian wewnętrznych, a następnie ponowny montaż grzejników i napełnienie wodą instalacji CO. W ramach doszczelnienia od zewnątrz izolacji przeciwwodnej ściany piwnicy zaplanowano: zerwanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, odsłonięcie zewnętrznej ściany fundamentowej na styku z ławą fundamentową, wykonanie izolacji ściany piwnicy, a następnie zasypanie wykopów i ułożenie kostki betonowej z demontażu. W ramach dostosowania pomieszczeń piwnicy na potrzeby archiwum oraz odtworzenia instalacji oświetleniowej w tych pomieszczeniach i wykonania wentylacji zaplanowano: obniżenie posadzki, odtworzenie instalacji oświetleniowej po zakończeniu prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy. W ramach wentylacji piwnicy zaplanowano: montaż wentylatora promieniowego, kanałowego, przewodów wentylacyjnych, zaworu nawiewnego z ramką montażową, kratek wentylacyjnych i siatek ochronnych wraz z robotami budowlanymi pomocniczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną