Wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej w Białymstoku przy ul. Węglowej 8 (dz. nr 788/12 obręb 12) na odcinku od węzła W1 do węzła W40 oraz na odcinku od węzła W35 do węzła W40

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej w Białymstoku przy ul. Węglowej 8 (dz. nr 788/12 obręb 12) na odcinku od węzła W1 do węzła W40 oraz na odcinku od węzła W35 do węzła W40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej w Białymstoku przy ul. Węglowej 8 dz. nr 788/12 obręb 12 Część nr 1: na odcinku od węzła W1 do węzła W40 Część nr 2: na odcinku od węzła W35 do węzła W40 2. Stan istniejący Przewody wodociągowe objęte niniejszym opracowaniem służyć będą do doprowadzania wody do istniejących budynków zlokalizowanych przy ulicy Węglowej 8 w Białymstoku wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych objętych zakresem opracowania. Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: – kable energetyczne NN – istniejące / projektowane, – napowietrzne linie energetyczne – istniejąca, – linie telekomunikacyjne – istniejące / projektowane, – kanalizacja deszczowa – istniejąca,` – sieć cieplna – istniejąca, – przewody wodociągowe – istniejące / projektowane, – przewody kanalizacji sanitarnej – istniejące / projektowane. Teren, na którym zlokalizowana będzie niniejsza inwestycja posiada istniejącą nawierzchnię bitumiczną, powierzchnię z płyt betonowych oraz nawierzchnię gruntową. 3. Zakres całego zamierzenia budowlanego: Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji doziemnej wodociągowej żeliwnej na instalację wykonaną z rur PE RC na odcinku W1÷W3÷W35. 3.1. Zakres robót do wykonania objętych zamówieniem: a/ demontaż instalacji doziemnej wodociągowej żeliwnej na odcinku wykonywanej nowej instalacji doziemnej wodociągowej; b/ połączenie się z istniejącym wodociągiem żeliwnym w węzłach W3 i W35; c/ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; d/ odbudowa nawierzchni zgodnie z obszarem na załączonej mapie; e/ dodatkowo do wyceny należy uwzględnić montaż dwóch zaworów antyskażeniowych kołnierzowym EA DN 100 w studni w miejscach wskazanych na mapie (węzeł W35 i W3); f/ wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej na odcinku część nr 1: W1 – W40, część nr 2: W35 – W40; g/ wykonanie badania jakości wody w dwóch punktach wskazanych przez Zamawiającego; h/ wykonanie badania wydajności nowo zamontowanych hydrantów; i/ przeprowadzenie dezynfekcji i płukania całej instalacji doziemnej nowo budowanej wraz z istniejącą; j/ wymagania dla studni wyposażonej w zawór antyskażeniowy: • Zawór antyskażeniowy zamontować na wysokości 0,5 m nad dennicą studni z konstrukcją podtrzymującą z profili stalowych, • Właz typu ciężkiego ocieplany, • Średnica nominalna studni Ø1000 z dennicą monolityczną ustawioną na podbudowie betonowej, • Wejście i wyjście przewodów do studni uszczelnić pierścieniami uszczelniającymi, • Przykrycie studni z płyt żelbetowych posadowionych na pierścieniach odciążających, pod pierścieniami należy zastosować podbudowę betonową, • Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu min. C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasiąkliwość 5 % oraz powinny spełniać wymagania normy PN-EN1917:2004/AC2009 o połączeniach szczelnych na felc i uszczelkę gumową. Uwagi : Wszystkie prace należy skoordynować z Wykonawcą inwestycji Wschodnie Sztuki Walki. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji 2. Załącznik nr 2 - Mapa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną