"Wykonanie inwentaryzacji budynków Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz załaczników graficznych do instrukcji bezpieczenstwa pożarowego"

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie inwentaryzacji budynków Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz załaczników graficznych do instrukcji bezpieczenstwa pożarowego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji oraz załączników graficznych do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków Wydziału Architektury i Sztuki Politechniki Białostockiej (głównego i hali) w zakresie architektonicznym oraz instalacyjnym wraz ze wskazaniem instalacji, elementów i systemów ochrony przeciwpożarowej. 2) Szczegółowe informacje dotyczące opracowania przedmiotu zamówienia oraz zakres opracowania zawarte są w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja (Wytyczne do opracowania inwentaryzacji, Dokumentacja zdjęciowa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71251000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną