wykonanie operatów szacunkowych

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w podziale na następujące części: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1.Obręb m. Choroszcz – 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.13.2017 z dnia 29.05.2017r. i decyzja zmieniająca AR.6740.3.4.2019 z 1 kwietnia 2019r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją -działka nr 690/7 o pow.0,0001 ha, BI1B/00161745/8, sygn. akt 94.2019; 2.Obręb Grabówka gm. Supraśl – 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.25.2018 z dnia 31.01.2019r. (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: -działka nr 171/10 o pow.0,5351 ha, BI1B/00105746/5, sygn. akt 85.2019; 3.Obręb Sowlany gm. Supraśl – 9 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.25.2018 z dnia 31.01.2019r. (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 374/3 o pow.0,1130 ha, BI1B/00064534/6, sygn. akt 86.2019; 2. działka nr 373/1 o pow.0,1211 ha, BI1B/00069765/9, 370/10 o pow. 0,0319 ha, i 370/4 o pow. 0,0877 ha, BI1B/00170595/7, sygn. akt 87.2019; 3. działka nr 372/1 o pow.0,0773 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 88.2019; 4. działka nr 343/3 o pow.0,0062 ha, BI1B/00069765/9, sygn. akt 89.2019; 5. działka nr 269/1 o pow.0,0105 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 90.2019; 6. działka nr 205/5 o pow.0,0099 ha, BI1B/00047577/4, sygn. akt 91.2019; 7. działka nr 268/3 o pow.0,0116 ha, BI1B/00142246/1, sygn. akt 92.2019; 4.Obręb Łapy II gm. Łapy – 8 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.26.2018 z dnia 31.01.2019r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 249/1 o pow.0,0031 ha, BI1B/00228915/9, sygn. akt 62.2019; 2. działka nr 258/1 o pow.0,0138 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 63.2019; 3. działka nr 259/1 o pow.0,0403 ha, BI1B/00027819/7, sygn. akt 64.2019; 4. działka nr 260/1 o pow.0,0320 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 65.2019; 5. działka nr 261/1 o pow.0,0344 ha, BI1B/00098896/8, sygn. akt 66.2019; 6. działka nr 262/1 o pow.0,0121 ha, BI1B/00082826/2, sygn. akt 67.2019; 7. działka nr 263/1 o pow.0,0150 ha, BI1B/00082827/9, sygn. akt 68.2019; 8. działka nr 264/1 o pow.0,0191 ha, BI1B/00082825/5, sygn. akt 69.2019; 5.Obręb Łapy Łynki gm. Łapy – 16 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.26.2018 z dnia 31.01.2019r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją; 1. działka nr 22/1 o pow.0,1696 ha, BI1B/00060402/4, sygn. akt 70.2019; 2. działka nr 23/1 o pow.0,0911 ha, BI1B/00047675/1 i 25/1 o pow.0,0248 ha, BI1B/00047675/1, sygn. akt 71.2019; 3. działka nr 24/1 o pow.0,1202 ha, BI1B/00059777/3, sygn. akt 72.2019; 4. działka nr 26/1 o pow.0,3277 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 73.2019; 5. działka nr 27/3 o pow.0,0346 ha, BI1B/00059790/0, sygn. akt 74.2019; 6. działka nr 28/1 o pow.0,0246 ha, BI1B/00057321/8, sygn. akt 75.2019; 7. działki nr 29/1 o pow.0,0112 ha, BI1B/00118715/3, sygn. akt 76.2019; 8. działka nr 30/1 o pow.0,0103 ha, BI1B/00056828/5, sygn. akt 77.2019; 9. działka nr 32/1 o pow.0,0108 ha i 33/5 o pow.0,0122 ha, BI1B/00080204/2, sygn. akt 78.2019; 10. działka nr 33/7 o pow.0,0122 ha, BI1B/00146989/9, sygn. akt 79.2019; 11. działka nr 34/1 o pow.0,0137 ha, BI1B/00042373/9, sygn. akt 80.2019; 12. działka nr 35/1 o pow.0,0134 ha, BI1B/00107787/8 i nr 36/1 o pow.0,0082 ha, BI1B/00144927/3, sygn. akt 81.2019; 13. działka nr 37/1 o pow.0,0170 ha, BI1B/00047407/2, sygn. akt 82.2019; 6.Obręb Łaś Toczyłowo gm. Zawady – 2 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.29.2018 z dnia 13.03.2019r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją; 1. działka nr 80/14 o pow.0,0090 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 83.2019; 2. działka nr 80/12 o pow.0,0111 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 84.2019; 7.Obręb Łapy gm. Łapy – 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.7315D-2/2010 z dnia 18.05.2010r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją;  1347/1 o pow.0,0114 ha, brak KW, sygn. akt 7/10 Łącznie 38 działek Część B Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie: 1. Decyzja Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 27 grudnia 2018 roku GP.6831.19.2018; Obręb Czarna Białostocka działki o nr 1490/1 o pow. 0.1708 ha, działka nr 1493/1 o pow. 0.0054 ha, działka nr 1493/3 o pow. 0.0383 ha, działka nr 1493/5 o pow. 0.0153 ha, Księga wieczysta nr BI1B/00217553/3, sygn. akt GKN.683.93.2019; 2. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 10 lipca 2018r. nr G-I.6831.51.2018 (pod drogę gminną); obręb Klepacze, gm. Choroszcz, nr działki: 261/12 o pow. 0,0726 ha, księga wieczysta BI1B/00028301/0, sygn. akt GKNII.683.97.2019; 3. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 28 lutego 2019r. nr G-I.6831.102.2018 (pod drogę powiatową) - obręb Klepacze, gm. Choroszcz, nr działki: 400/10 o pow. 0,0065 ha, brak informacji o kw, sygn. akt GKNII.683.98.2019; Część C Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 93/229 o pow. 0.0116 ha położonej w obr. 18 Pieczurki m. Białystok, stanowiącej własność Gminy Białystok, której Sad Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00018604/1. W ramach realizacji przedmiotowego opracowania należy określić wysokość zwaloryzowanego odszkodowania dla potrzeb rozliczenia wzajemnych świadczeń. Opracowanie jest niezbędne w prowadzonym postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprawa nr GKNII.6821.9.2018. Część D Wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1341 o pow. 0.4783 ha położonej w obr. GRÓDEK gm. GRÓDEK, dla której Sad Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BI1B/00093909/8, z uwagi na budowę linii elektroenergetycznej relacji RS Gródek – RPZ4, będącej odgałęzieniem od zasilania słupowej napowietrznej sieci transformatorowej SN/nn 15/04 kV typu STS 20/100, w tym posadowieniu na nieruchomości słupa rozstawnego, trzyżerdziowego w kształcie litery „A” z podpora zakotwiczona poza granicą działki nr 1341 – na potrzeby postępowania odszkodowawczego prowadzonego w trybie art. 128 ust. 4 w związku z art. 129 ust. 5 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprawa nr GKNII.6821.45.2018. Część E Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność powiatu (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach, dotyczących: aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów, a także gruntów niezabudowanych nabywanych lub zbywanych przez Powiat Białostocki; Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną