wykonanie operatów szacunkowych

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w podziale na następujące części: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie: 1. Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 marca 2017 roku POR.6831.29.2015 obręb Hryniewicze działka o nr 29/5 o pow. 0.0101 ha, Księga wieczysta nr BI1B/00099802/0, sygn. akt GKN.683.105.2019; Część B Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1.Obręb Niewodnica Kościelna gm. Turośń Kościelna – 9 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AR.6740.3.18.2018 z 31 października 2018 r. + decyzja zmieniająca z 13 sierpnia 2019r. Ar.6740.3.11.2019 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 434/3 o pow.0,0083 ha, BI1B/00030582/0, sygn. 16.2019; 2. działka nr 446/38 o pow.0,0083 ha, BI1B/00116174/4, sygn.7.2019; 3. działka nr 446/41 o pow.0,0015 ha, BI1B/00116171/3, sygn.18.2019; 4. działka nr 446/35 o pow.0,0004 ha, BI1B/00163324/5, sygn. 8.2019; 5. działka nr 447/4 o pow.0,4138 ha, BI1B/00218262/3, sygn.21.2019; 6. działka nr 449/4 o pow.0,0207 ha, BI1B/00128017/3, sygn.9.2019; 7. działka nr 450/1 o pow.0,0438 ha, BI1B/00091434/3, sygn.5.2019; 8. działka nr 451/6 o pow.0,0007 ha, BI1B/00246723/8, sygn.4.2019; 9. działka nr 624/1 o pow.0,0017 ha, BI1B/00180366/6, sygn.19.2019; Część C Wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, z przeznaczeniem do sprzedaży, opisanych poniżej: 1.Nieruchomość oznaczona jako działka nr 164/25 o pow. 0,7137 ha, położona w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego 3, gm. Supraśl, zabudowana: budynkiem (piwnica i parter) o powierzchni zabudowy 1339 m2 i powierzchni użytkowej 2216,40 m2; budynek w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest nr 674; Plac wokół budynku i dojścia do jego utwardzone wyłożone polbrukiem. Nieruchomość ogrodzona w części płotem metalowym – wjazdy od ul. Mirona Chodakowskiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW BI1B/00111639/7. W ramach realizacji zamówienia opisanego powyżej należy: 1. Dokonać inwentaryzacji wymienionego budynku zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem budynku oraz dokonać jego wyceny. 2. Dokonać wyceny prawa własności gruntów oraz budynku z przeznaczeniem do sprzedaży. 2.Nieruchomość oznaczona jako działka nr 164/24 o pow. 0,0229 ha, położona w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego 3, gm. Supraśl: Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW BI1B/00111639/7. W ramach realizacji zamówienia opisanego powyżej należy: 1. Dokonać wyceny prawa własności gruntów z przeznaczeniem do sprzedaży. 3.Nieruchomość oznaczona jako działka nr 624 o pow. 0,1846 ha, położona w Supraślu przy ul. Dolnej 21, gm. Supraśl, zabudowana: budynkiem trzykondygncyjnym o powierzchni zabudowy 155 m2,wykorzystywany na cele opieki zdrowotnej; budynek w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest nr 966;2 budynki niemieszkalne o pow. zabudowy 28 m² i 12 m² w ewidencji gruntów i budynków oznaczone nr 967, 968; Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW BI1B/00112868/8. W ramach realizacji zamówienia opisanego powyżej należy: 1. Dokonać inwentaryzacji wymienionych budynków zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 624 oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem tych budynków oraz dokonać ich wyceny. 2. Dokonać wyceny prawa własności gruntów oraz budynków z przeznaczeniem do sprzedaży. Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję dla każdej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną