Wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności. 1.1. Zakres merytoryczny opracowania obejmować powinien m.in. następujące zagadnienia: 1) Ocenę prawną dotyczącą: a) powierzenia zarządzania operacyjnego lotniskiem w kontekście ustawy o samorządzie gminnym oraz wymagań określonych w ustawie Prawo lotnicze i Prawo zamówień publicznych, b) konkurencyjności działalności lotniczej prowadzonej przez organa władzy publicznej, która może być prowadzona przez podmioty prywatne w kontekście przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2) Opis najbardziej optymalnych zgodnych z przepisami form organizacyjnych możliwych do zastosowania w zarządzaniu operacyjnym lotniskiem Krywlany wraz z analizą zawierającą prognozę kosztów wdrożenia modelu, prognozę możliwych przychodów, prognozę kosztów bieżącego funkcjonowania lotniska i prognozę wyniku finansowego, wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron modelu oraz ewentualnych ryzyk i zagrożeń. 3) Porównanie i wskazanie najbardziej korzystnych, wdrożonych i funkcjonujących modeli zarządzania operacyjnego lotniskami, wraz z wyborem optymalnej opcji modelu zarządzania operacyjnego dla lotniska Krywlany. 4) Szczegółowy plan wdrożenia i finansowania wybranego i skonsultowanego z Zamawiającym modelu docelowego zarządzania operacyjnego dla lotniska Krywlany w zakresie: a) niezbędnego zatrudnienia personelu, ze wskazaniem wymagań odnośnie doświadczenia i kwalifikacji, b) przychodów – wg możliwych źródeł dochodów lotniczych i pozalotniczych, c) kosztów bieżącego funkcjonowania - z precyzyjnie przedstawionymi założeniami, przepływów finansowych pomiędzy zarządzającym a Miastem, d) efektywności wybranego modelu zarządzania, e) analizy i oceny ryzyka prawno - podatkowego związanego z dokonywaniem rozliczeń finansowych w wybranym modelu, w tym podatku VAT, f) sposobu finansowania wybranego modelu, w tym wskazanie źródła środków z których możliwe będzie finansowanie funkcjonowania, g) sposobu dokonywania rozliczeń, w tym przychodów i kosztów zarówno w zakresie bieżącego utrzymania i funkcjonowania lotniska, potencjalnych nakładów na rozbudowę, przebudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury lotniska, z uwzględnieniem dotychczas poniesionych nakładów i dokonanych rozliczeń, h) odniesienia sposobu finansowania do przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej i ustawy o podatku VAT, i) zasad dysponowania składnikami majątkowymi, j) analizy i oceny ryzyka wystąpienia elementów pomocy publicznej. 5) Harmonogram realizacji wybranego modelu zarządzania. 6) Analizę potrzeb w zakresie tworzenia nowej infrastruktury dla wybranego modelu zarządzania. 7) Zasady współpracy z dotychczasowym dzierżawcą, poddzierżawcami, użytkownikami lotniska wraz z analizą i oceną potencjalnych ryzyk z tym związanych, a także wskazanie zakresu niezbędnych do opracowania i zawarcia umów oraz ewentualnego przygotowania projektów innych wymaganych prawem aktów prawnych. 8) Wnioski końcowe. 1.2. W ramach realizacji zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przedstawienia Zamawiającemu w formie prezentacji z konsultacjami dwóch najbardziej możliwych wariantów zarządzania operacyjnego dla lotniska Krywlany w jego uwarunkowaniach faktycznych i prawnych z porównaniem do analogicznych lub zbliżonych struktur modeli funkcjonujących na innych lotniskach w Polsce wraz z rekomendacją optymalnej opcji zarządzania operacyjnego dla lotniska Krywlany, z zasadami i uwarunkowaniami jego funkcjonowania (opcja optymalna); 2) dostarczenia opracowania do siedziby Zamawiającego, tj. do Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1 i przekazania w ilości 3 (trzech) egzemplarzy w formie pisemnej oraz w postaci cyfrowej – w formacie programu Microsoft Office umożliwiającym przetwarzanie danych. 1.3. W ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeprowadzenia, na pisemny wniosek Zamawiającego prezentacji w siedzibie Zamawiającego, na sesji Rady Miasta Białegostoku, na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Prezentacje mogą odbyć się po odebraniu opracowania przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż do 31 grudnia 2021 r.; 2) wykonania do 31 grudnia 2021 r., na pisemny wniosek Zamawiającego, aktualizacji, uzupełnień lub wprowadzenia zmian w opracowaniu, jeżeli okażą się one konieczne. 1.4. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do opracowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną