Wykonanie prac hydrotechnicznych na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska w ramach projektu "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-554 Białystok, Dojlidy Fabryczne
 • Telefon/fax: tel. 85 740 69 81, , fax. +48 85 74-06-982
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 69 81, , fax. +48 85 74-06-982
  REGON: 20024024100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bialystok.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac hydrotechnicznych na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska w ramach projektu "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji prac budowlanych polegających na wykonaniu budowli hydrotechnicznych w postaci zastawek drewnianych i progów na istniejących rowach melioracyjnych w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (operaty wodnoprawne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiOR) oraz przedmiary będące załącznikiem nr 10a – Giby, 10b – Sejny, 10c – Krasnopol i 10d – Lipsk do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, szczegółowy zakres opisuje załącznik nr 1 OPZ 4. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, realizowanego w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia wynika z obowiązujących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1947) i Ostoja Augustowska (Dz. U. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 137). 6. Zasadność wykonania przedmiotu zamówienia została potwierdzona wykonanymi w 2017 r. ekspertyzami hydrologicznymi dla obszarów Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie oraz Ostoja Augustowska. 7. Wszelka korespondencja, w tym emaile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Unii Europejskiej. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 8. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ, dokumentacją projektową i zapisami wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umowy. 10. Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: do części 1, 2, 3 i 4 zamówienia: do robót ziemnych i robót budowlanych w zakresie prac hydrotechnicznych. Numer części zamówienia Rodzaj budowli Lokalizacja Część 1 – Giby Zastawka Nr 1/2 dz. 1/1, ob. Karolin, gm. Giby Zastawka Nr 2/1 dz. 24/9, ob. Posejnele, gm. Giby Zastawka Nr 3/5 dz. 166, ob. Białogóry, gm. Giby Próg Nr 7Gr dz. 918, 919, ob. Dworczysko, gm. Giby Numer części zamówienia Rodzaj budowli Lokalizacja Część 2 – Sejny Zastawka Nr 2/2a dz. 82/1, 110/1, ob. Sztabinki, gm. Sejny Zastawka Nr 3/3b dz. 575/2, ob. Wigrańce, gm. Sejny Numer części zamówienia Rodzaj budowli Lokalizacja Część 3 – Krasnopol Zastawka Nr 3/1b dz. 156, ob. Aleksandrowo, gm. Krasnopol Zastawka Nr 3/1c dz. 175, ob. Aleksandrowo, gm. Krasnopol Zastawka Nr 3/2 dz. 51/8, ob. Buda Ruska, gm. Krasnopol Próg Nr 4/1a dz. 143, 147, ob. Aleksandrowo, gm. Krasnopol Numer części zamówienia Rodzaj budowli Lokalizacja Część 4 – Lipsk Zastawka Nr 6/1 dz. 2195, ob. Lipsk, gm. Lipsk Zastawka Nr 6/2 dz. 349/7, ob. Lipsk, gm. Lipsk Zastawka Nr 6/3 dz. 349/7, ob. Lipsk, gm. Lipsk Zastawka Nr 6/4 dz. 2263/2, ob. Lipsk, gm. Lipsk Próg Nr 6Pr dz. 2236, ob. Lipsk, gm. Lipsk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną