Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstoku. 2. Ogólny opis zakresu zamówienia: 1) opis stanu istniejącego: a) budynek przy ul. Bema 2 jest budynkiem użyteczności publicznej (przychodnia), posiadającym piwnice i cztery kondygnacje naziemne, b) pow. budynku objęta modernizacją - wspólna (korytarze, WC, klatki schodowe, pom. gospodarcze, pom. piwniczne itp.) 1551,89 m2, c) budynek zasilany jest ze złącza kablowego ZK-2013 zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Licznik energii elektrycznej administracyjny budynku i podliczniki energii elektrycznej poszczególnych lokali użytkowych (takich jak gabinety lekarskie, jednej apteki, przychodni rodzinnej, poradni specjalistycznych, itp.) znajdują się wewnątrz budynku. Licznik energii elektrycznej węzła cieplnego c.o. znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku, d) rozdzielnica główna znajduje się na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się rozdzielnice piętrowe - 15 szt., 2) opis zakresu projektowego: a) remont (modernizacja) instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazdowych w częściach wspólnych budynku (w korytarzach, WC, klatkach schodowych, pom. gospodarczych, pom. piwnicznych itp.), b) modernizacja rozdzielnicy głównej, rozdzielnic piętrowych, linii zasilających poszczególne lokale użytkowe (WLZ), pomieszczenia, dźwigi itp. Uwaga: Zamawiający przewiduje zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych natynkowych w kanałach i listwach elektroinstalacyjnych ułożonych w korytarzach. Nie przewiduje się modernizacji instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych tylko podłączenie istniejących instalacji do projektowanych rozdzielnic natynkowych RU w poszczególnych pokojach (gabinetach lekarskich) zasilanych z rozdzielnic piętrowych poprzez podliczniki administracyjne, c) przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej: licznika administracyjnego (części wspólnych), liczników dużych lokali użytkowych (projektowanych), Uwaga: Zamawiający widzi potrzebę wyodrębnienia na liczniki energetyczne dostawcy energii elektrycznej dużych lokali użytkowych (wytypowanych jest 6 szt. lokali na liczniki energetyczne), a na podliczniki administracyjne, które zasilane będą z licznika administracyjnego budynku małych lokali użytkowych (aktualnie jest 25 szt. lokali na podlicznikach, a ma być ok. 90 szt. podliczników lub rezerwy miejsca w rozdzielnicach piętrowych na podlicznik). Konieczne będzie wystąpienie i uzyskanie warunków zasilania dla wskazanych podmiotów (lokali użytkowych 6 szt.), obliczenie mocy zamówionej na poszczególne liczniki, Uwaga: W przedmiarze i kosztorysie wykonawczym należy uwzględnić: - wykonywanie robót poza godzinami pracy przychodni (w godzinach nocnych) oraz roboty naprawcze budowlane (naprawa tynków, obróbki wnęk, drobne roboty malarskie itp.), - wykonywanie robót etapami - I etap (wykonanie rozdzielnic i zasilania lokali); II etap (modernizacja instalacji oświetleniowych i gniazdowych), 3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 1) opracowanie dokumentacji projektowej powinno uwzględniać wykonanie: a) inwentaryzacji dla celów projektowych istniejących instalacji elektrycznych, b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania lokali użytkowych i uzgodnienie przebudowy zasilania z PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, 2) dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), b) Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 roku), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), d) warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (D.U z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), e) Ustawą „Prawo Budowlane” i „Prawo Zamówień Publicznych” i wynikającymi z nich przepisami wykonawczymi wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. 4. Określenie wymaganych części dokumentacji wraz z podaniem ilości egzemplarzy: 1) projekt wykonawczy w branży instalacji elektrycznych - 4 egz., 2) przedmiar robót - 4 egz., 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania zawierające dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej - 2 egz., 4) kosztorys inwestorski - 2 egz., 5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz., 6) pełną dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. 5. Inne wymogi do dokumentacji: 1) wersja elektroniczna powinna być opracowana w PDF, DWG i ATH, całość na jednej płytce z podziałem na dwa foldery. W jednym folderze projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary i założenia do kosztorysowania, drugi folder - kosztorysy inwestorskie, 2) opis każdego pliku/ folderu powinien być zgodny z nazwą na dokumentacji papierowej, 3) opis rysunku powinien być zgodny z opisem w metryczce, 4) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiałów przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r art. 29. umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych według niniejszej dokumentacji, 5) projekty wchodzące w skład dokumentacji projektowej muszą być wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Dokumentacja, przedmiary oraz kosztorysy winne uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania i realizacji prac zaprojektowanych ujętych w dokumentacji. Przedmiar i kosztorys powinien uwzględniać etapowanie wykonywania robót (podział na etapy) oraz wykonywanie robót w czynnej przychodni. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przeprowadzanie konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego przynajmniej raz na dwa tygodnie na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych kwestii mających wpływ na koszt realizacji zamierzenia (propozycji przydziału liczników i podliczników, bilansów mocy zamówionej, rozdzielnic, opraw oświetleniowych, tras ciągów głównych WLZ), 2) uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień dokumentacji (w tym z rzeczoznawcami np. do spraw przeciwpożarowych), jak również uzyskanie stosownych i dopuszczalnych odstępstw od obowiązujących przepisów we wszystkich przypadkach wymagających takowego odstępstwa, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania wydawanych przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, 4) uzyskanie uzgodnienia najemców lokali użytkowych w zakresie modernizacji zasilania i instalacji elektrycznych, 5) wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 7. Dokumentacje techniczne posiadane przez Zamawiającego: 1) inwentaryzacja instalacji elektrycznej (styczeń 2017 rok) – PDF. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Wymaga się udzielenia co najmniej 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną