Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych na ulicach miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej (BA) wytwarzanej i wbudowywanej na gorąco, na powierzchni powyżej 100m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm, w ilości 50000 m2. 2) Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, warstwa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, w ilości 5000 m2. 3) Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, warstwa wiążąca, grubość warstwy 4 cm, w ilości 10000 m2. 4) Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, warstwa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, w ilości 2000 m2. 5) Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, warstwa wyrównawcza, średnia grubość warstwy 2 cm, w ilości 30000 m2. 6) Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, warstwa wyrównawcza, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości, w ilości 10000 m2. 7) Frezowanie nawierzchni wraz z odwiezieniem destruktu na średnią odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, średnia głębokość frezowania 4 cm, w ilości 50000 m2. 8) Frezowanie nawierzchni wraz z odwiezieniem destruktu na średnią odległość 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dodatek za każdy 1cm głębokości frezowania, w ilości 50000 m2 9) Ułożenie siatki stalowej i wbudowanie szlamu typu slurry seal, w ilości 1000 m2. 10) Ułożenie geosiatki do zbrojenia nawierzchni wykonanej z włókna szklano-węglowego, w ilości 10000 m2. 11) Ułożenie geosiatki do zbrojenia nawierzchni wykonanej z włókna szklanego, w ilości 1000 m2. Ww. prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 8 do SIWZ). Orientacyjnie zakłada się, że procentowy podział mieszanek mineralno-asfaltowych dla poszczególnych kategorii będzie wynosił: KR 1 – KR 2 – ok. 40% KR 3 – KR 4 – ok. 55% KR 5 – KR 6 – ok. 5% 3. Warunki i sposób realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej i pełnej gotowości realizacji prac wynikających z zakresu umowy i gotowości przystąpienia do wykonania robót zleconych przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu konieczności. 2) Każdorazowy zakres prac, termin realizacji oraz powierzchnię przeznaczoną do remontu, określi protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmiana terminu może nastąpić jedynie za wyrażoną na piśmie, faxem lub e-mailem zgodą Zamawiającego. 3) Zwiększenie powierzchni remontu może nastąpić w porozumieniu z inspektorem nadzorującym na podstawie nowego protokołu konieczności. 4) Wykonawca zapewnia projekt organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.), a w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów, dodatkowe koszty zmian organizacji ruchu (objazdów) pokryje Zamawiający. 5) Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed wejściem z robotami ma obowiązek ustawienia tablic koloru żółtego, o wymiarach min. 90 x 120 cm informujących o terminie i zakresie realizacji remontu. 6) Zakończenie remontu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do godziny 1000 w następnym dniu roboczym. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót z określeniem dokładnej lokalizacji oraz kosztorys powykonawczy. Zamawiający dokona odbioru przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni od daty dostarczenia obmiaru oraz wymaganych przez inspektora nadzorującego badań. 7) Do przekazania oraz odbioru robót Wykonawca zapewnia własny transport. 8) Wykonawca zapewnia materiały do remontu tj. beton asfaltowy (BA), siatka stalowa, geosiatka z włókna szklano-węglowego, geosiatka z włókna szklanego i materiały pomocnicze, spełniające wymogi zawarte w SST. 9) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzorującemu do akceptacji. 10) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzorującemu recepty laboratoryjne składu mieszanek mineralno – bitumicznych do wbudowani w nawierzchnię drogi o odpowiedniej kategorii ruchu oraz typ i rodzaj siatki (wraz z ważną aprobatą techniczną). 11) Wykonawca zapewni dostęp do zaplecza laboratoryjnego i na żądanie Zamawiającego będzie przedkładał wyniki badań laboratoryjnych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku, jeżeli w ocenie Zamawiającego, wyniki badań laboratoryjnych nie odpowiadają jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej, Zamawiający zleci wykonanie badań niezależnemu laboratorium. Koszty badań ponosi Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą tożsame z wynikami przedstawionymi przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty zlecenia niezbędnych badań ponosi Wykonawca. 12) Na każdy dzień roboczy do obmiaru robót należy załączyć recepty i badania (ekstrakcje); jeżeli produkcja masy i remont odbywa się przez dłuższy okres z tej samej recepty, należy podać datę produkcji i datę wykonania badania. 13) Zakresem zamówienia objęta jest również regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej w miejscu wykonywania remontu zgodnie z SST. 14) Prace objęte zakresem zamówienia będą rozliczane cenami jednostkowymi brutto. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu robót objętych Umową. 5. Zamawiający ma prawo do zlecenia robót w ostatnim dniu obowiązywania umowy, z terminem realizacji prac określonym w protokole konieczności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną