Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku E tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. 0 85 743 34 65 , fax. 0 85 743 35 75
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
  ul. Baranowicka 203
  15-530 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0 85 743 34 65, fax. 0 85 743 35 75
  REGON: 29285300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku E tutejszego Domu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku E w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203. Pełen zakres robót określa sporządzony przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z pełnym zakresem prac do zrealizowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215210-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną