Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 oraz związanych z zagospodarowaniem terenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Usługi Projektowo Reklamowe arch. Katarzyna Chyży z Białegostoku, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. 3. Budynek przedszkola wraz z gruntem wpisany jest decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 25 października 1995 r. do rejestru zabytków pod nr rej. A-806, jako element wchodzący w skład zespołu zabudowań mieszkalnych, koszarowych, administracyjnych, gospodarczych i magazynowych dawnego Pułku Ułanów Litewskich przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania – załącznik nr 1 do umowy (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 5. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 (załącznik nr 7 do SIWZ). Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie – zał. nr 9 do SIWZ. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 11. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwaga: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r., podczas której należy wykonać wszystkie roboty wewnątrz budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną