Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 85 7459319, 7459200 , fax. 85 7421824
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku
  ul. M. C. Skłodowskiej 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7459319, 7459200, fax. 85 7421824
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe: 1.1 Część 1 – Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1; 1.2 Część 2 – Remont pomieszczenia w siedzibie OZSS przy ul. Gen. J. Bema 11 w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ i Załącznik nr 1b do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną