Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy internatów: część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych zaprojektowanych w internatach, w zakresie ich przebudowy i rozbudowy: 1) część I - Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103, 2) część II - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 62, mających na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ, opracowanych dla każdej placówki oddzielnie odpowiednio przez Meander Krzysztof Szerszeń z Białegostoku (część I) i DF-Studio Projektowe s.c. z Białegostoku (część II). Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu należy przekazać oddzielnie na konta bankowe Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 5. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 8 do SIWZ). 6. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ). 8. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania robót) Zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie (zał. nr 7 do SIWZ). 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach. 3. Wykonanie robót najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych wykonawca winien zaplanować w okresie wakacji, kiedy internaty nie będą czynne. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania harmonogramów prowadzenia prac z dyrekcją obu placówek. 5. Koszty pracy bądź dzierżawy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach, zgodnie z zapisem w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. W pozycjach kosztorysu dotyczących pracy i dzierżawy rusztowań wykonawca zobowiązany jest wstawić wartość „0”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną