Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu części działki geodezyjnej 220/5 obr. 8 przy ul. gen. J. Bema 100c w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu części działki geodezyjnej 220/5 obr. 8 przy ul. gen. J. Bema 100c w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu części działki geodezyjnej 220/5 obr. 8 przy ul. gen. J. Bema 100c w Białymstoku. Zakres robót: − wytrasowanie projektowanych elementów przez uprawnionego geodetę, − przygotowaniem koryta pod nawierzchnię utwardzoną, − profilowanie i zagęszczenie podłoża, − ułożenie obrzeży, − wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową uproszczoną, − wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Konstrukcja nawierzchni: − szerokość nawierzchni utwardzonej 1,4m + obustronne obrzeża 6/20cm, − kostka betonowa brukowa gr. 6cm- żółta w rejonie śmietnika i trzepaka, dalej szara, − podsypka cement.- piaskowa 1:4 gr. 5 cm, − podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, − obrzeże betonowe 8/20 ułożone na podsypce piaskowej, Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek oraz jego zagospodarowanie zapewni Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną