Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2018-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
  15097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 5056220700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku, określone poniżej w zadaniach od 1 do 8 zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ: Zadanie nr 1 – Wykonanie robót remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 w Białymstoku. Zadanie nr 2 – Wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Pogodnej 65. Zadanie nr 3 – Wykonanie robót remontowych w budynku przy pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1. Zadanie nr 4 – Naprawa dachu na auli Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku. Zadanie nr 5 – Wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Liniarskiego 3. Zadanie nr 6 – Wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Zadanie nr 7 – Remont pomieszczeń w budynkach Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku. Zadanie nr 8 – Wykonanie robót remontowych budynku Hali Sportowej przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną