Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku, tj.: - budynku niemieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. nr 43 oraz wszystkich składników budowlanych zlokalizowanych na działce nr 18 i 19 w obrębie 22, - budynku mieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. 2562 zlokalizowanego przy ul. Łukowskiej 3/1 na działce nr 983/3 w obrębie 11, - obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy budynku na ul. Żabiej 14 na działce nr 182/37 obr. 11, - obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Antoniuk Fabryczny 56 na działce nr 703/11 obr. 2, - ogrodzenia przy ul. Szkolnej na działce nr 1379 obr. 6.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku, tj.: - budynku niemieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. nr 43 oraz wszystkich składników budowlanych zlokalizowanych na działce nr 18 i 19 w obrębie 22, - budynku mieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. 2562 zlokalizowanego przy ul. Łukowskiej 3/1 na działce nr 983/3 w obrębie 11, - obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy budynku na ul. Żabiej 14 na działce nr 182/37 obr. 11, - obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Antoniuk Fabryczny 56 na działce nr 703/11 obr. 2, - ogrodzenia przy ul. Szkolnej na działce nr 1379 obr. 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku, tj.: 1) budynku niemieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. nr 43 oraz wszystkich składników budowlanych zlokalizowanych na działce nr 18 i 19 w obrębie 22, 2) budynku mieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. 2562 zlokalizowanego przy ul. Łukowskiej 3/1 na działce nr 983/3 w obrębie 11, 3) obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy budynku na ul. Żabiej 14 na działce nr 182/37 obr. 11, 4) obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Antoniuk Fabryczny 56 na działce nr 703/11 obr. 2, 5) ogrodzenia przy ul. Szkolnej na działce nr 1379 obr. 6. 2. Zakres robót rozbiórkowych i towarzyszących: Budynki/budowle: 1) prace przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) sprzątanie przed rozbiórką w wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z wywozem i ewentualną utylizacją, 3) roboty ziemne związane z likwidacją posadowienia budynku, budowli - zasypaniem dołów po rozbiórce wraz z wyrównaniem terenu, 4) rozbiórka: a) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, b) konstrukcji drewnianej dachu krytego blachą, eternitem, dachówką, papą itp. c) ścian zewnętrznych i wewnętrznych o konstrukcji metalowej, murowanych i żelbetowych, d) demontaż stropów o konstrukcji drewnianej i żelbetowej, e) podłogi drewnianej, betonowej i inne, f) fundamentów i schodów betonowych, żelbetowych 5) roboty transportowe: a) wywóz gruzu, i materiałów porozbiórkowych, b) dowóz piasku do zasypania dołów po rozbiórce fundamentów, wyrównanie i zagęszczenie obszaru rozbiórki z dostosowaniem do terenu otaczającego, c) uprzątnięcie placu rozbiórki wraz ze zgrubnym wyrównaniem terenu. Ogrodzenia - rozbiórka: 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, krzewów i drzew, 2) demontaż bram, furtek, cokołów i płotów, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz drewna, 4) uprzątnięcie terenu wokół, 5) zasypywanie dołów po cokołach. Fundamenty:, 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) rozbiórka fundamentu pod powierzchnią terenu oraz nad powierzchnią terenu, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, 4) uprzątnięcie terenu wokół, 5) zasypywanie dołów. Wywóz gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz i przekazanie do utylizacji niebezpiecznych odpadów oraz przekazanie Zamawiającemu w trakcie odbioru robót dowodu zdania eternitu do utylizacji. Utylizacja wyrobów niebezpiecznych - eternitu, może być przeprowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. Prace należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę - Decyzja Nr 284/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót rozbiórkowych: 1) budynku niemieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. nr 43 zlokalizowanego na działce nr 19 w obrębie 22. Budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony o pow. zabudowy 24m2. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej częściowo zawalony. Budynek o wysokości 2,5m, 2) budynku mieszkalnego oznaczonego w ewidencji bud. 2562 zlokalizowanego przy ul. Łukowskiej 3/1 na działce nr 983/3 w obrębie 11. Budynek parterowy, drewniany, niepodpiwniczony o pow. zabudowy 34,00 m2. Dach jednospadowy, częściowo pozostałości po dachówce ceramicznej, częściowo kryty wykładziną PCV, fundamentu betonowe. Budynek o wysokości 4,50 m, 3) obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Żabiej 14 na działce nr 182/37 obr. 11. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach jednospadowy pokryty blachą trapezową. Powierzchnia zabudowy 15 m2, 4) obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Antoniuk Fabryczny 56 na działce nr 703/11 obr. 2 Budynek jednokondygnacyjny, z elementów prefabrykowanych, dach jednospadowy pokryty blachą trapezową. Powierzchnia zabudowy 12 m2, 5) ogrodzenie murowane przy ul. Szkolnej na działce nr 1379 obr. 6. Ogrodzenie murowane o długości 20,00 m. Wskazane powyżej ilości oraz parametry dotyczące przedmiotowej rozbiórki mają jedynie charakter orientacyjny. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich wyceny. Rozbiórce podlegają wszystkie składniki budowlane znajdujące się na przedmiotowym obszarze. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną