Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich. 2. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem: 1) Związanych z wykonywaniem dekoracji podstawowych wymienionych w załączniku nr 3 do siwz i rozliczanych miesięcznym ryczałtem: a) zawieszanie, zdejmowanie i transport flag w sposób zapewniający szacunek do flag; b) transport i ustawianie bębnów; c) magazynowanie około 13 400 sztuk flag oraz 18 bębnów, a także innych materiałów dekoracyjnych (drzewce, obejmy); d) konserwacja flag, tj. suszenie, drobne naprawy oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem; e) bieżące przeglądy flag przed każdym kolejnym oflagowaniem; f) pranie wszystkich flag jeden raz w każdym roku trwania umowy w terminie wskazanym przez Zmawiającego oraz pranie zabrudzonych flag na bieżąco bezpośrednio po ich użyciu; g) konserwacja bębnów, w tym malowanie wszystkich bębnów dwukrotnie w ciągu trwania umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego; h) segregowanie flag polegające na wyeliminowaniu flag zabrudzonych lub zniszczonych; i) prowadzenie aktualnego wykazu ilościowego wszystkich materiałów dekoracyjnych z uwzględnieniem materiałów wyeliminowanych – nienadających się do wyeksponowania i ich likwidacja jeden raz w każdym roku obowiązywania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; typowanie materiałów nienadających się do użytkowania będzie odbywało się przy udziale Zamawiającego; j) montaż obejm na słupach oświetlenia ulicznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; k) przesłanie Zamawiającemu, w terminie do końca grudnia każdego roku trwania umowy pisemnych meldunków dotyczących ilości i jakości flag, trzonków, bębnów i uchwytów powierzonych do realizacji umowy. 2) Związanych z wykonywaniem dekoracji dodatkowych niewymienionych w załączniku nr 3 do siwz i rozliczanych cenami jednostkowymi: a) mała dekoracja w ramach, której wchodzą następujące prace: - transport, ustawienie i udekorowanie flagami do 4 sztuk bębnów; - transport i udekorowanie flagami do 100 sztuk słupów ulicznych; - zdjęcie dekoracji i przywiezienie materiałów oraz elementów dekoracyjnych do magazynu. b) średnia dekoracja w ramach, której wchodzą następujące prace: - transport, ustawienie i udekorowanie flagami do 10 sztuk bębnów; - transport i udekorowanie flagami do 1000 sztuk słupów ulicznych; - zdjęcie dekoracji i przywiezienie materiałów oraz elementów dekoracyjnych do magazynu. c) duża dekoracja w ramach, której wchodzą następujące prace: - transport, ustawienie i udekorowanie flagami 10-18 sztuk bębnów; - transport i udekorowanie flagami 1000-4000 sztuk słupów ulicznych; - zdjęcie dekoracji i przywiezienie materiałów oraz elementów dekoracyjnych do magazynu. 3. Miejsce, zakres dekoracji, rodzaj flag, termin wykonania oraz demontaż dekoracji podstawowej lub dodatkowej, Zamawiający każdorazowo zleci Wykonawcy protokołem konieczności, e-mailowo lub telefonicznie. 4. W okresie między ekspozycjami Wykonawca zapewni zamknięte pomieszczenie magazynowe: ogrzane o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 oraz nieogrzane o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, przystosowane do przechowywania materiałów dekoracyjnych. Wykonawca będzie przechowywał wszystkie elementy dekoracji w posiadanym pomieszczeniu i na własny koszt. 5. Wykonawca przetransportuje materiały i elementy dekoracyjne do swoich magazynów na własny koszt i własnym staraniem. 6. Wykonawca zobowiązuje się zachować gotowość do wykonania dekoracji i zapewnić całodobowy dyżur telefoniczny w dni robocze, w dni wolne od pracy i dni świąteczne. 7. Z chwilą wygaśnięcia umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół stanu technicznego elementów i materiałów dekoracyjnych. Przekazanie oraz przyjęcie materiałów nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia umowy. 8. Przewiduje się następujące ilości dekoracji dodatkowych w okresie obowiązywania umowy: 1) mała dekoracja – 30 razy, 2) średnia dekoracja – 150 razy, 3) duża dekoracja – 9 razy. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż do czynności w zakresie realizacji zamówienia, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Obowiązki wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną