Wymiana pokrycia dachu w budynku Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15404 Białystok, ul. Młynowa
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464 , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2018-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, fax. 085 748 64 66
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachu w budynku Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachu budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29, zgodnie z zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. 2. Stan istniejący: Dach o konstrukcji stalowej pokryty blachą stalową trapezową, mocowana do płatwi [120 w rozstawie co 2 metry, oparte na krokwiach HEA 180 w rozstawie 1,7-2,75 m.]. Warstwy od góry: istn. blacha trapezowa, istn. płatwie stalowe C 120, istn. folia Tyvek Supro układana na płatwiach, istn. wełna mineralna 3x6cm, między istniejącymi krokwiami z HEA 180, istn. paroizolacja folia PE Rockwool, istn. płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm na ruszcie impregnowanych krawędziaków drewnianych. 3. Zakres remontu: 1) rozbiórka istniejących płotków śniegowych: 2) demontaż ław kominiarskich; 3) likwidacja okien dachowych; 4) zabudowa otworów w przestrzeni połaci dachowej po oknach dachowych; 5) montaż łat i kontr łat połaci dachu; 6) wykonanie odboi przy kominach; 7) wymiana wyłazu dachowego na nowy; 8) wywóz do utylizacji zdemontowanych elementów; 9) pokrycie dachu blachą trapezową; 10) wykonanie nowych obróbek kominów , wiatrownic, attyk, wyłazu dachowego oraz koryta ściekowego i pasa nadrynnowego; 11) montaż akcesoriów dekarskich: gąsiory, stopnie i ławy kominiarskie oraz płotki śniegowe. 4. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz wzorze umowy załączonymi do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną