WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI C.W.U. i CYRKULACJI PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ BUDYNEK SZTABOWY NA TERENIE OPP W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 44

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 50252820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI C.W.U. i CYRKULACJI PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ BUDYNEK SZTABOWY NA TERENIE OPP W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej przebiegającej przez budynek sztabowy na terenie OPP w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 44. Przedmiotowy budynek jest w pełni podpiwniczony. Istniejąca sieć wodociągowa dla celów wody zimnej bytowej wykonana jest jako wspólna z siecią wodociągową p.poż. (prowadzona jedną rurą o średnicy 100 mm). Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w części budynku prowadzona jest w kanałach technologicznych w podpiwniczeniu budynku. Jeden z kanałów jest w pełni przejściowy, drugi znajdujący się pod pomieszczeniami serwerowni i łączności bez możliwości swobodnego wejścia. Pozostała część prowadzona jest po ścianach budynku. Sieć wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Rury częściowo w izolacji termicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania określają dołączone do SIWZ: przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do projektu umowy), i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną