Zadanie nr 1: Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Białówny 11 i w budynku przychodni przy ul. Witosa 36 w Białymstoku Zadanie nr 2: Remont łazienki w budynku przy Sienkiewicza 53/1 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2018-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1: Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Białówny 11 i w budynku przychodni przy ul. Witosa 36 w Białymstoku Zadanie nr 2: Remont łazienki w budynku przy Sienkiewicza 53/1 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Białówny 11 i w budynku przychodni przy ul. Witosa 36 w Białymstoku. 2. Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Białówny 11 - Zakres robót budowlanych: • wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych wraz z demontażem skrzydła drzwiowego, • wykucie z muru kratek wentylacyjnych, • skucie glazury ze ścian na zaprawie klejowej, • rozebranie ścianki z cegły grubości ¼ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, • rozebranie ścianki działowej-zabudowy w.c z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym bez izolacji z wełny mineralnej wraz z futryną metalową i skrzydłem drzwiowym, • rozebranie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm z cokolikiem h=10 cm na zaprawie klejowej, • usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki, • wywóz samochodem gruzu i materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km wraz z utylizacją, • wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej grubości 5mm na posadzce po skuciu Gresu, • wykonanie izolacji poziomej na posadzce z folii w płynie, • wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej, • uzupełnienie-wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, • wykonanie izolacji pionowej na ścianach z folii w płynie, • wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej, • przygotowanie podłoża pod posadzki z Gresu, • wykonanie obramowania kanału w posadzce z kątownika i Gresu, • wykonanie posadzek z Gresu o wymiarach 30x30 cm, antypoślizgowego na zaprawie klejowej elastycznej wraz ze spoinowaniem, wraz z cokolikiem h=10 cm na zaprawie klejowej wraz ze spoinowaniem, • gruntowanie podłoży preparatem- powierzchnie pionowe ściany, • przygotowanie podłoża pod licowanie ścian glazurą, • licowanie ścian glazura o wymiarach 25x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej wraz ze spoinowaniem, • zamocowanie narożników ścian z listew z PCV, • gruntowanie podłoży-sufitu preparatem, • wykonanie gładzi dwuwarstwowej na sufitach, • wykonanie gładzi dwuwarstwowej na ścianach i glefach okiennych powyżej glazury, • malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu, • malowanie dwukrotne farba emulsyjną ścian powyżej glazury, • malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiotorowych, • malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych o średnicy do 50mm, • zakup i montaż ościeżnicy stalowej drzwiowej wewnętrznej, • zakup i montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego z zamkiem łucznik i z zamkiem drzwiowym zwykłym, • zakup i montaż w ramie okiennej z PCV nawiewnika okiennego ciśnieniowego, • zakup i montaż odbojnika drzwiowego, • zakup i montaż folii okiennej osłonowej-kolor, • obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych z PCV z żaluzją, • udrożnienie kanałów wentylacyjnych i sprawdzenie drożności z dostarczeniem badania kominiarskiego ze Spółdzielni kominiarskiej 3. Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Białówny 11 - Zakres robót sanitarnych: Roboty sanitarne – instalacja wod-kan • Wymiana umywalki szer. 50 cm z baterią ścienną ( model klasy ORAS SAGA ) ; • Wymiana miski ustępowej kompaktowej z deską twardą z podejściem dopływowym za pomocą wężyka elastycznego z zaworem odcinającym ; • Wymiana pisuaru z syfonem ( zawór pisuarowy istniejący ) ; • Wymiana zaworu czerpalnego dn 15 mm ; • Montaż podejść odpływowych dn 100 , 50 mm od przyborów sanitarnych ; • Montaż wpustu podłogowego z podejściem odpływowym ; • Wymiana odcinka rury PVC dn 110 mm ; • Montaż drzwiczek rewizyjnych do zaworów i rewizji ; • Montaż wentylatora łazienkowego z wyłącznikiem czasowym ; 4. Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Białówny 11 - Zakres robót elektrycznych: • Demontaż opraw żarowych. Oprawa porcelanowa lub plafoniera przykręcana. Bez odzysku materiału.. • Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego . Bez odzysku materiałów. • Przewody układane pod tynkiem. Wymiana, rodzaj przewodów - płaski YDYp 3x1,5 mm2 • Przewody układane pod tynkiem. Wymiana, rodzaj przewodów - płaski YDYp 3x2,5 mm2 • Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle • Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm • Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe - przewód DY 4 mm2 • Gniazda instalacyjne wtykowe. Wymiana, rodzaj gniazda: uszczelnione 2-bieg. • Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych. Przekrój pojedynczych żył przewodów do 2,5 mm2 • Puszki i odgałęźniki instalacyjne. Wymiana, rodzaj puszek lub odgałęźników, podtynkowe, natynkowe o średn. do 60 mm • Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym • Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - tablica w piwnicy wyposażona według schematu (wyłącznik różnicowo-prądowy 25A 30 mA 1f szt.1, zabezpieczenie nadprądowe 16A szt.1 ,zabezpieczenie nadprądowe 10A szt.1 obudowa z listwami , oszynowanie) • Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce. Podłączenie wentylatorka łazienkowego i TU • Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Wymiana, rodzaj oprawy. Oprawa plafoniera LED 18 W, IP 44, 1300 lm, 3000 K z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym, mocowana na suficie • Montaż uchwytów i mostków bocznikujących na rurach. Rodzaj połączenia - uchwyt uziemiający. sposób łączenia - skręcany, średnica rury do 100 mm. Poz. zastępcza - połączenia wyrównawcze miejscowe • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) • Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) • Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 5. Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Witosa 36 • uzgodnienie ze zleceniodawcą terminu prac budowlanych, • zabezpieczenie posadzki folią • demontaż i ponowny montaż uchwytów istniejących na ścianie • zbicie glazury na ściance działowej 1,59*2,03 • licowanie glazurą ściany • otynkowanie ościeży z pomalowaniem od strony przejścia • gruntowanie ścian i sufitów • przetarcie tynków ścian z oczyszczeniem kratki wentylacyjnej • dostarczenie i montaż drzwiczek rewizyjnych •malowanie 2x farą emulsyjną ścian i sufitu • zmycie glazury i terakoty • roboty sanitarne- wymiana umywalki i skrócenie podejść do baterii ściennej • wywiezienie odpadów na wysypisko miejskie Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem technicznym Inspektora ZMK. Zadanie nr 2: Remont łazienki w budynku przychodni przy ul. Siernkiewicza 53/1 w Białymstoku. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA: II. Zakres robót do wykonania - branża budowlana: • zerwanie posadzki cementowej grubości 10 cm, • pogłębienie istniejącej posadzki o 30 cm-wybranie ziemi, • odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropie, • odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, • wykucie z muru ościeżnicy drewnianej drzwiowej wraz z demontażem skrzydła drzwiowego, • wykucie z muru końcówek wsporników stalowych-wsporniki pod umywalkę, • wykucie kratki wentylacyjnej w stropie, • usunięcie z piwnicy budynku ziemi, gruzu i materiałów z rozbiórki, • wywóz ziemi, gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem na odległość do 15 km wraz z utylizacją, • oczyszczenie i odkurzenie powierzchni sufitu i ścian po skutym tynku, • impregnacja grzybobójcza sufitu i ścian, • wykonanie tynków zwykłych III kategorii na stropie-suficie, • wykonanie tynków renowacyjnych- wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach i glefach, • wykonanie tynków renowacyjnych specjalistycznych o grubości 2 cm na ścianach, • wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grubości 10 cm na posadzce, • wykonanie izolacji cieplnych poziomych z płyt styropianowych grubości 10 cm FS-20 na posadzce, • wykonanie izolacji p. wilgociowej poziomej z papy zgrzewalnej na posadzce, • wykonanie izolacji p. wilgociowej poziomej z foli polietylenowej na posadzce, • wykonanie podkładu betonowego B-20 na posadzce, • wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie na posadzce, • wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej na posadzce, • wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej grubości 5mm na posadzce, • przygotowanie podłoża pod Gres, • ułożenie na posadzce Gresu o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowego na zaprawie klejowej elastycznej ze spoinowaniem, • gruntowanie powierzchni preparatem-powierzchnie pionowe ściany, • przygotowanie podłoża pod ułożenie glazury na ścianach, • licowanie ścian Glazura o wymiarach 25x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej ze spoinowaniem, • zamocowanie w glazurze na narożach ścian listew z PCV, • osadzenie w stropie i ścianie kratek wentylacyjnych z PCV z żaluzją, • Wykonanie gładzi dwuwarstwowej na suficie, • gruntowanie podłoża preparatem- sufit, • malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu, • malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych o średnicy do 50mm, • malowanie dwukrotne farbą ftalową rur kanalizacyjnych • zakup i montaż ościeżnicy drzwiowej metalowej wewnętrznej, • zakup i montaż skrzydła drzwiowego płytowego z zamkiem łucznik i zamkiem zwykłym, • zakup i montaż w ramie okiennej z PCV nawiewnika okiennego ciśnieniowego, • sprawdzenie drożności i udrożnienie kanałów wentylacyjnych z dostarczeniem protokołu ze Spółdzielni kominiarskiej, • obudowa elementów rur płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na stelażu metalowym. II. Zakres robót do wykonania - branża elektryczna: • Demontaż opraw żarowych. Oprawa porcelanowa lub plafoniera przykręcana. Bez odzysku materiału.. • Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego . Bez odzysku materiałów. • Przewody układane pod tynkiem. Wymiana, rodzaj przewodów - płaski YDYp 3x1,5 mm2 • Przewody układane pod tynkiem. Wymiana, rodzaj przewodów - płaski YDYp 3x2,5 mm2 • Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle • Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm • Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe - przewód DY 4 mm2 • Gniazda instalacyjne wtykowe. Wymiana, rodzaj gniazda: uszczelnione 2-bieg. • Łączniki instalacyjne. Wymiana, rodzaj łącznika - uszczelniony natynkowy, przełącznik schodowy krzyżowy • Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych. Przekrój pojedyńczych żył przewodów do 2,5 mm2 • Puszki i odgałęźniki instalacyjne. Wymiana, rodzaj puszek lub odgałęźników, podtynkowe, natynkowe o średn. do 60 mm • Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym • Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - tablica w piwnicy wyposażona według schematu (wyłącznik różnicowo- prądowy 25A 30 mA 1f szt.1, zabezpieczenie nadprądowe 16A szt.1 ,zabezpieczenie nadprądowe 10A szt.1 obudowa z listwami , oszynowanie) • Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce. Podłączenie wentylatorka i TU • Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Wymiana, rodzaj oprawy. Oprawa plafoniera LED 18 W, IP 44, 1300 lm, 3000 K z czujnikiem ruchu i zmierzchowym, mocowana na suficie • Montaż uchwytów i mostków bocznikujących na rurach. Rodzaj połączenia - uchwyt uziemiający. sposób łączenia - skręcany, średnica rury do 100 mm. Poz. zastępcza - połączenia wyrównawcze miejscowe • Uruchomienie istniejącego oświetlenia klatki schodowej na łączniki schodowe. • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) • Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) • Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) II. Zakres robót do wykonania - branża sanitarna: • Roboty sanitarne – instalacja wod-kan • Demontaż istniejących w pomieszczeniu rurociągów instalacji wodnej i kanalizacyjnej łącznie z odcinkiem kanalizacji podposadzkowej z wykopem ; • Montaż instalacji wodociągowej dn 20 mm z rur z tworzyw z wkładką Alu z zaworami odcinającymi z podłączeniem do istniejącej instalacji z wykuciem bruzd ściennych z izolacją rur w bruzdach ; • Montaż instalacji kanalizacyjnej z PVC dn 110, 75, 50 mm z rewizjami z podłączeniem do istniejącej instalacji z rur żeliwnych za pomocą kształtek przejściowych ; • Montaż umywalki szer. 50 cm z baterią stojącą z zaworami podejściowymi ; • Montaż miski ustępowej kompaktowej z deską twardą z podejściem dopływowym za pomocą wężyka elastycznego z zaworem odcinającym ; • Montaż 2 wodomierzy do wody zimnej i ciepłej z oplombowaniem ; • Montaż podejść odpływowych dn 100 , 50 mm od przyborów sanitarnych ; • Montaż drzwiczek rewizyjnych do wodomierzy ; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną