Zagospodarowanie Parku przy ul. Fredry w Białymstoku – etap III oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bulodromów.

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie Parku przy ul. Fredry w Białymstoku – etap III oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bulodromów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie Parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap III, polegające na: budowie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy sztucznej z ogrodzeniem, piłkochwytami i oświetleniem, urządzeniu psiego parku z ogrodzeniem, wykonaniu oświetlenia, monitoringu, alejek spacerowych oraz zagospodarowania zieleni w części terenu parku usytuowanej po lewej stronie ulicy Aleksandra Fredry oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bulodromów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji 24 pól do gry w bule (2 egz., uzyskanie akceptacji rozwiązań przez zamawiającego), 2) opracowanie dokumentacji projektowej 24 boisk do gry w bule z zagospodarowaniem terenu, która powinna zawierać: a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, b) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych (2 egz.), c) projekty wykonawcze (po 3 egz.), d) przedmiary robót (po 2 egz.), e) kosztorys uproszczony (zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji) sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, obejmujący wszystkie pozycje przedmiarów (2 egz.), f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 3 egz.), g) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiary i kosztorys w PDF* i ath*, 3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia [np. aktualna mapa geodezyjna, decyzje, warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie), opinie, uzgodnienia wymagane przepisami], 4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Departamencie Architektury UMw Białymstoku, 5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej polegających na budowie 14 boisk do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu, 6) wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap III, 7) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 5 egz.), b) organizacją i zabezpieczeniem budowy, z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej realizacji, c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem wymaganych badań, e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego i oddania obiektu do użytkowania (dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały), 8) wykonanie i montaż dwustronnych tablic z regulaminem (boisko piłkarskie, psi park i bulodromy), 9) dostawa i montaż tablicy informującej o wykonaniu bulodromów ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018, 10) zapewnienie nadzorów autorskich podczas realizacji robót budowlanych polegających na budowie bulodromów, 11) uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w zakresie: 1) zagospodarowania Parku przy ul. Fredry – etap III w dokumentacji projektowej opracowanej przez Spółdzielcze Biuro Projektów „Projekt” Spółdzielnia Pracy z Białegostoku, załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 2) opracowania dokumentacji projektowej i budowy bulodromów w programie funkcjonalno-użytkowym, załączniku nr 11 do SIWZ. 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania – załącznik nr 1 do umowy (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) - wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 pkt 13 (załącznik nr 8 do SIWZ). 7. Zamawiający wymaga udzielenia, min. 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie – zał. nr 7 do SIWZ. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. Uwaga: 1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty będą prowadzone na terenie zagospodarowanym i użytkowanym tj. przy czynnym placu zabaw, siłowni, skate parku, boisku wielofunkcyjnym. 3. Realizacja robót branży elektrycznej i teletechnicznej została podzielona na etapy i będzie kontynuacją etapu I i II. W ramach zadania należy wykonać III etap (zgodnie z przedmiarem branży elektrycznej i teletechnicznej oraz opisem robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną