Zakup licencji modułu obsługi incydentów wraz z instalacją i konfiguracją

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-062 Białystok, Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 83
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
  Warszawska 13 lok. 7U
  15-062 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 83
  REGON: 38175487300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cui.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji modułu obsługi incydentów wraz z instalacją i konfiguracją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji systemu modułu do rejestracji i zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji wraz z instalacją i konfiguracją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną