Zakup samochodów: osobowego i osobowo - ciężarowego 4 +1 na potrzeby ZUS Oddział w Białymstoku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-404 Białystok, ul. Młynowa
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464, , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, , fax. 085 748 64 66
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodów: osobowego i osobowo - ciężarowego 4 +1 na potrzeby ZUS Oddział w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyprodukowanych w 2019 lub w 2020 r., 2 szt. samochodów, jeden osobowy i drugi osobowy – ciężarowy na potrzeby ZUS Oddział w Białymstoku. 2. Samochody winny być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, sprawne technicznie, kompletne i gotowe do użytku. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną