Zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów „Psia łączka” na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku przy ul. Upalnej na działce geod. Nr 1009/30 w obręb 04.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów „Psia łączka” na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku przy ul. Upalnej na działce geod. Nr 1009/30 w obręb 04.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów „Psia łączka” na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku przy ul. Upalnej na działce geod. Nr 1009/30 w obręb 04. 2. W ramach zadania należy: 1) wykonać pomiary sytuacyjno - wysokościowe, sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego - konieczną do opracowania rozwiązań projektowych, 2) pozyskać mapę do celów opiniodawczych, 3) pozyskać mapę do celów projektowych - jeżeli będzie taka potrzeba, 4) sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową obejmującą w szczególności projekt wykonawczy, SST oraz materiały niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych, 5) wytrasować projektowane elementy przez uprawnionego geodetę, 6) wykonać roboty budowlane oraz uporządkować teren, 7) sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi, 8) wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną